คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : นักเรียนมงฟอร์ตเยี่ยมคณะฯ
         
 รายละเอียด : รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.หทัยกาญจน์ เชาวนพูนผล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับครูและนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เข้ามาเยี่ยมชมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
 ผู้ประกาศข่าว : เสน่ห์ ตาสา
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370