คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : สัมมนาบุคลากรประจำปี 2561
         
 รายละเอียด : คณะเภสัชศาสตร์ได้จัดสัมมนาบุคลากรประจำปี 2561 ครั้งที่ 1
โดยช่วงเช้าคณบดี และทีมผู้บริหารรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560 ตามพันธกิจ
การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ และนำเสนอแผนการทำงาน ประจำปี 2561 โดยการสัมมนาสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีด้วยความร่วมมือจากคณาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน
วันที่ 20 ธันวาคม 2560
 ผู้ประกาศข่าว : เสน่ห์ ตาสา
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370