คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : การสัมมนาเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในงานและการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์เภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 1
         
 รายละเอียด : โดย รศ.ดร.ภก.วิชัย สันติมาลีวรกุล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ ห้องประชุม 2
 ผู้ประกาศข่าว : นายลิขิต สุภาสาย
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370