คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : อาจารย์ ดร.นพ.ดนัย วังสตุรค ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวข้อหลักการจัดการศึกษาแบบใช้ผลสัมฤทธิ์เป็นฐาน (Outcome-Based Education: OBE) แก่คณาจารย์ ในวันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องพุทธชาด คณะเภสัชศาสตร์ มช.
         
 รายละเอียด :
 ผู้ประกาศข่าว : นายลิขิต สุภาสาย
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370