คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : พิธีบรรจุหัวใจ “พระไภษัชคุรุไวฑูรยประภาตถาคต” พระประจำคณะฯ
         
 รายละเอียด : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีบรรจุหัวใจ “พระไภษัชคุรุไวฑูรยประภาตถาคต” พระประจำคณะฯ

วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีบรรจุหัวใจ “พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต” พระประจำคณะฯ ขนาดหน้าตัก 35 นิ้ว ซึ่งจัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการศึกษาด้านเภสัชศาสตร์ครบรอบ 55 ปี และเพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาให้มีความยั่งยืน โดยได้รับเมตตาธรรมจาก พระครูธีรสุตพจน์ เจ้าอาวาสวัดผาลาด มาเป็นประธานสงฆ์อธิฐานจิตบรรจุหัวใจพระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต และ รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้มีจิตศรัทธา ได้เข้าร่วมพิธีดังกล่าว และคณะฯ จะได้จัดให้มีพิธีพุทธาภิเษก พิธีถวายพระพุทธรูปฯ และหอพระประดิษฐานพระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต ไว้ในบวรพุทธศาสนา ระหว่างวันที่ 23 – 24 ตุลาคม 2562 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้ คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และผู้มีจิตศรัทธา ได้เข้ามากราบไหว้สักการบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลสืบต่อไป

หัวใจพระเจ้า(หัวใจพระพุทธเจ้า) เป็นพิธีกรรมความเชื่อของชาวล้านนา ในการจัดสร้างพระพุทธปฏิมากรทุกครั้ง จะประกอบพิธีบรรจุหัวใจพระเจ้าในบริเวณพระอุระด้านซ้ายของพระพุทธปฏิมากร ถือเสมือนว่าเป็นการบรรจุหัวใจพระ ให้พระพุทธปฏิมากรมีความสมบูรณ์ครบอาการ 32 ประการ ซึ่งภายในหัวใจพระเจ้าจะประกอบด้วยอวัยวะน้อยใหญ่สำคัญเช่น ปอด ลำไส้ ตับ อีกด้วย นอกจากนี้ในความเชื่อโบราณของล้านนายังได้มีการบรรจุน้ำมันงาบริสุทธิ์ไว้ ภายในหัวใจพระอีกด้วย โดยถือเสมือนว่าน้ำมันงาบริสุทธิ์แทนเลือด ที่จะเข้าไปหล่อเลี้ยงหัวใจ ซึ่งจะมีการบรรจุพระ ทองคำ เงินบริสุทธิ์ แก้วล้ำค่า และทรัพย์สินมีค่าต่าง ๆ บรรจุเข้าไว้ภายในหัวใจพระเจ้าอีกด้วย เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและสืบทอดพระพระพุทธศาสนา ต่อไป
 ผู้ประกาศข่าว : เสน่ห์ ตาสา
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370