คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : ผศ.ดร.ภก.สกนธ์ สุภากุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ ITSC(New Media Studio) เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562
         
 รายละเอียด : ศูนย์ดังกล่าวจัดตั้งขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่คณาจารย์กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ(ฝั่งสวนดอก) ในการผลิตสื่อหรือนวัตกรรมด้านการเรียนการสอน เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งตั้งอยู่ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 ผู้ประกาศข่าว : นายลิขิต สุภาสาย
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370