คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : ประธานศูนย์ฝึกอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรม และคณาจารย์ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม ให้การต้อนรับคณาจารย์ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์..
         
 รายละเอียด : ในวันที่16-17 ธันวาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วย รศ.ดร.ภญ.อัญชลี เพิ่มสุวรรณ หัวหน้าภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม ผศ.ภญ.ภูขวัญ อรุณมานะกุล ประธานศูนย์ฝึกอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรม และคณาจารย์ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม ให้การต้อนรับคณาจารย์ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมีการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและสร้างเครือข่ายงานวิจัยกับต่างสถาบัน ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 1 ชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โรงพยาบาลสวนปรุง ร้านยาฟาร์มาเฮ้ลธ์แคร์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ศูนย์ยาสี่แยกข่วงสิงห์ และโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
 ผู้ประกาศข่าว : นายลิขิต สุภาสาย
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370