คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 2-5 วันที่ 11 และ14-17 มิ.ย. 2553 ณ ห้องกระถินณรงค์
         
 รายละเอียด : กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 2-5 วันที่ 11 และ14-17 มิ.ย. 2553 ณ ห้องกระถินณรงค์

เป็นกิจกรรมที่ให้ข้อมูลแก่นักศึกษาในด้านการเรียนการสอน โดยรองคณบดีฝ่ายวิชาการและนักศึกษารุ่นพี่
การประกันคุณภาพการศึกษา โดยผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและพัฒนาบุคลากร การฝึกงานในแต่ละชั้นปี และการสอบใบประกอบวิชาชีพของชั้นปีที่ 5 จากคณาจารย์ และจริยาวัตรนักศึกษาโดยผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ตลอดจนการบรรยายความรู้เรื่องการขับขี่ยานพาหนะด้วยความปลอดภัยจากหัวหน้าระบบการแพทย์ฉุกเฉินโรงพยาบาลนครพิงค์เชียงใหม่ นายแพทย์ธีรวุฒิ โกมุทบุตร และทีมงาน
 ผู้ประกาศข่าว :
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370