คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : คณบดีมอบทุนการศึกษา
         
 รายละเอียด : รองศาสตราจารย์ ภญ. วรรณดี แต้โสตถิกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ได้ให้เกียรติมอบทุนการศึกษาเภสัชกรหญิง จงจินต์ ทองวานิช แก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ โดยมีรองศาสตราจารย์ ภญ. ชูเพ็ญ วิบุลสันติ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภญ. อำไพ พฤติวรพงศ์กุล เป็นผู้ร่วมพิธีในวันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2553 เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุม 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเภสัชศาสตร์ ซึ่งนักศึกษาที่ได้รับทุนในครั้งนี้ได้แก่

1. นายจิตริน จิตะนาวิน รหัสประจำตัว 491010125 ชั้นปีที่ 5 ได้รับทุนมูลค่า 40,000.- บาท (ต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา)

2. นายวีระ ชุติพงษ์ไพโรจน์ รหัสประจำตัว 501010158 ชั้นปีที่ 4 ได้รับทุนมูลค่า 36,000.- บาท (ต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา)

3. นายกฤษณะ แซ่บู๊ รหัสประจำตัว 511010110 ชั้นปีที่ 3 ได้รับทุนมูลค่า 30,000.- บาท (ต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา)
 ผู้ประกาศข่าว :
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370