คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : กิจกรรมรู้จักใจ รู้ใช้ชีวิต เนื่องในปีมหามงคลวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ วันที่ 14-18 กรกฎาคม 2554 ณ สำนักปฏิบัติธรรมนิโรธาราม อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
         
 รายละเอียด : หน่วยกิจการนักศึกษา และชมรมพุทธศิลป์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมรู้จักใจ รู้ใช้ชีวิต ในระหว่างวันที่ 14-18 กรกฎาคม 2554 โดยมีนักศึกษา คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมฝึกปฏิบัติธรรม เรียนรู้คำสอนต่างๆของพระพุทธเจ้า ฝึกเดินจงกลม นั่งสมาธิ ให้รู้เท่าทันจิต เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้เป็นทั้งคนดี มีความรู้ อยู่ดีมีสุข สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่อยู่รอบด้าน ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ โดยใช้หลักธรรมคำสอนของศาสนาอย่างเหมาะสม
 ผู้ประกาศข่าว :
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370