คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : ประชุมสามัญสัญจร สหพันธ์นิสิต นักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (สนภท.) ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2555
         
 รายละเอียด : สโมสรนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
สามัญสัญจร สหพันธ์นิสิต นักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (สนภท.) ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2555 ในวันที่ 1-2 ธันวาคม 2555 ณ ห้องกระถินณรงค์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมีคณะเภสัชศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศ เข้าร่วมจำนวน 17 สถาบัน
 ผู้ประกาศข่าว : นายลิขิต สุภาสาย
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370