คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเภสัชศาสตร์ และการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ที่ดีแก่นักศึกษาชั้นปีที่ ๕,๖ วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2556 ณ คณะเภสัชศาสตร์
         
 รายละเอียด : นักศึกษาชั้นปีที่ 5และ 6ได้เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพัฒนาความรู้และประสบการณ์ที่ดี เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่โลกการทำงาน มีการดำเนินชีวิตที่มีเป้าหมาย มีความสุขในการงาน และประสบความสำเร็จในชีวิต ซึ่งถ่ายทอดโดยท่านวิทยากรและศิษย์เก่าที่มาต้อนรับว่าที่เภสัชกรรุ่นใหม่ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 ผู้ประกาศข่าว :
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370