คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : การประชุมเครือข่ายสโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ภาคเหนือ เมื่อวันที่ 31 พ.ค.2557 ณ ห้องประชุม 1 คณะเภสัชศาสตร์
         
 รายละเอียด : การประชุมเครือข่ายสโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ภาคเหนือ
ประกอบด้วยสโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพายัพ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 50 คน
เมื่อวันที่ 31 พ.ค.2557 ณ ห้องประชุม 1 คณะเภสัชศาสตร์
 ผู้ประกาศข่าว : นางสาวรสสุคนธ์ สุขสบาย
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370