คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มอบทุนการศึกษา

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

งานวันแม่

การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 30/2562 เรื่อง การบริบาลเภสัชกรรมสู่ความเป็นเลิศในโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด(Excellent Pharmacy Practice In Cardiovascular Diseases)(EPIC 2019)

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200 รุ่นที่ 6

สถาปนาคณะศึกษาศาสตร์

บริจาคเงิน

พิธีหล่อเทียนพรรษาและพิธีสมโภชเทียนเข้าพรรษา

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงหใม่ ร่วมมือกับโรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ โครงการ“พัฒนาระบบบริการด้านยา เพื่อการดูแลผู้ป่วยจิตเวชสู่ชุมชนผ่านร้านยา”

การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 18/2562

สถาปนาสำนักงานบริการวิชาการ

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

พิธีเททองหล่อพระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาคต

การประชุมวิชาการ Graduate Research Conference in Social and Administative Pharmacy ครั้งที่ 1

สัมมนาวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ (เรียนรู้ก้าวสู่บ้านใหม่) ประจำปี 2562

การนำเสนอผลงานกระบวนวิชาปัญหาพิเศษ ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 ณ บริเวณโถงทางเดิน อาคาร 2-3 คณะเภสัชศาสตร์ มช.

สถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์

ตัวแทนศิษย์เก่ามอบเงิน

งานสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์

สถาปนาคณะนิติศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ เยี่ยมชมศึกษาดูงาน

สถาปนาเกษตรศาสตร์

ศูนย์บริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU SH&E) พบปะผู้บริหารส่วนงาน..

พิธีทำบุญอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถาปนาสถาบันวิจัยสังคม

รับมอบเครื่องยาครีม

งานสภาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นักศึกษาเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์

มอบเกียรติบัตร

การประชุมเพื่อชี้แจง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งพนักงาน..

วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561

เปิดอาคารปฏิบัติการกลาง คณะวิทยาศาสตร์ มช.

ศิษย์เก่า มอบเงิน

นักเรียนโรงเรียนตากพิทยาคมเยี่ยมคณะ

ประชุมคณะผู้บริหารคณะฯ

งานกฐิน มช.

สถาปนาคณะแพทย์ศาสตร์

รศ.ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศล..
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370