คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มอบเงิน

ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 41 “คิลานปภา” มอบเงินจำนวน 20,000 บาท

สถาปนาสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

พิธียกช่อฟ้าศาลาประดิษฐานพระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต

มอบเงิน

บรรยายพิเศษ

ศิษย์เก่าดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เนื่องใน “วันมหิดล” ปี 2562 ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานมหิดล

สถาปนาสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศิษย์เก่ารุ่น 36 ที่ได้บริจาคเงินจำนวน 55,555 บาท

บรรยายพิเศษ

บรรยายพิเศษ

เภสัชกร ดร.แสงสุข พิทยานุกุล กรรมการผู้จัดการและเจ้าของ บริษัท สมูท อี จำกัด ในโอกาสมามอบเงิน จำนวน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) เพื่อนำไปจัดซื้อรสบัสสำหรับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถาปนาคณะมนุษยศาสตร์

สถาปนาคณะสื่อสารมลชน

สถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์

มอบทุนการศึกษา

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

งานวันแม่

การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 30/2562 เรื่อง การบริบาลเภสัชกรรมสู่ความเป็นเลิศในโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด(Excellent Pharmacy Practice In Cardiovascular Diseases)(EPIC 2019)

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200 รุ่นที่ 6

สถาปนาคณะศึกษาศาสตร์

บริจาคเงิน

พิธีหล่อเทียนพรรษาและพิธีสมโภชเทียนเข้าพรรษา

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงหใม่ ร่วมมือกับโรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ โครงการ“พัฒนาระบบบริการด้านยา เพื่อการดูแลผู้ป่วยจิตเวชสู่ชุมชนผ่านร้านยา”

การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 18/2562

สถาปนาสำนักงานบริการวิชาการ

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

พิธีเททองหล่อพระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาคต

การประชุมวิชาการ Graduate Research Conference in Social and Administative Pharmacy ครั้งที่ 1

สัมมนาวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ (เรียนรู้ก้าวสู่บ้านใหม่) ประจำปี 2562

การนำเสนอผลงานกระบวนวิชาปัญหาพิเศษ ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 ณ บริเวณโถงทางเดิน อาคาร 2-3 คณะเภสัชศาสตร์ มช.

สถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์

ตัวแทนศิษย์เก่ามอบเงิน

งานสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์

สถาปนาคณะนิติศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ เยี่ยมชมศึกษาดูงาน

สถาปนาเกษตรศาสตร์

ศูนย์บริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU SH&E) พบปะผู้บริหารส่วนงาน..
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370