หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
01 02 03
หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ENGLISH
THAI
หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  ข่าวประชาสัมพันธ์
 ประกาศให้ทุนผู้ช่วยสอน/ทุนผู้ช่วยวิจัย (TA/RA) รอบที่สอง
  วันที่ประกาศ
17 / 08 / 2559
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ประกาศจากบัณฑิตวิทยาลัย เปิดรับสมัครทุนผู้ช่วยสอน/ผู้ช่วยวิจัย (TA/RA) รอบที่สอง สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา รหัส 59... โดยบัณฑิตวิทยาลัย จะทำการรับสมัครผู้ที่มีคุณสมบัติตามประกาศผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1-15 กันยายน 2559 สามารถดาวน์โหลดประกาศการให้ทุนและใบสมัครขอรับทุนได้ที่ http://www.grad.cmu.ac.th (เฉพาะนักศึกษาบัณฑิตศึกษา รหัส 59... เท่านั้น)

ทุนระดับปริญญาเอก : 13 ทุน
ทุนระดับปริญญาโท : 4 ทุน
แบ่งจ่ายเป็นรายเดือนๆ ละ ไม่เกิน 9,000 บาท เป็นระยะเวลา 1 ปี
 
Previous 
หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 “ บัณฑิตเก่งคิด จิตอาสา พัฒนาสมุนไพร ผลงานวิจัยทรงคุณค่า แหล่งภูมิปัญญาสากล ”


©  2013. Graduate  Studies ::  Faculty  of  Pharmacy  Chiang Mai  University.
Phone number :  0-5394-4394   Fax. 0-5322-2741   E-mail : phargradcmu@gmail.com
Suthep RD, T. Suthep  ,  Meuang  Chiang Mai , Chiang Mai  Province.  50300