หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
01 02 03
หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ENGLISH
THAI
หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  ข่าวประชาสัมพันธ์
 Exchange program at University of Brunei Darrussalam
  วันที่ประกาศ
11 / 10 / 2559
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วย University of Brunei Darrussalam ประเทศบรูไน ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 2 โครงการ ได้แก่

1. โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น 2 ช่วงเวลา
- ภาคการศึกษาที่ 2/2016 ระหว่างเดือน มกราคม - พฤษภาคม 2017
กำหนดรับสมัครวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559

- ภาคการศึกษาที่ 1/2017 ระหว่างเดือน สิงหาคม - ธันวาคม 2017
กำหนดรับสมัครวันที่ 1 มิถุนายน 2560

2. Internship Program การฝึกปฏิบัติงานด้านการวิจัย หรือการฝึกปฏิบัติงานในสำนักงานทั้งนี้ นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารได้ที่หน่วยวิเทศฯ ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2559 (สำหรับภาค 2/2016) และภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2560 (สำหรับภาค 1/2017)
 
Previous 
หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 “ บัณฑิตเก่งคิด จิตอาสา พัฒนาสมุนไพร ผลงานวิจัยทรงคุณค่า แหล่งภูมิปัญญาสากล ”


©  2013. Graduate  Studies ::  Faculty  of  Pharmacy  Chiang Mai  University.
Phone number :  0-5394-4394   Fax. 0-5322-2741   E-mail : phargradcmu@gmail.com
Suthep RD, T. Suthep  ,  Meuang  Chiang Mai , Chiang Mai  Province.  50300