หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
01 02 03
หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ENGLISH
THAI
หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  ข่าวประชาสัมพันธ์
 ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Gangneung-Wonju National University ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
  วันที่ประกาศ
20 / 10 / 2559
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วย Gangneung-Wonju National University (GWNU) ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน ณ GWNU ประจำปีการศึกษา 2560 ใน 2 ช่วงเวลา คือSpring Semester : March - Mid June (กำหนดรับสมัคร 30 พฤศจิการยน 2559)

Fall Semester : September 1 - Mid December (กำหนดรับสมัคร 31 พฤษภาคม 2559)ระยะเวลา 6 เดือน - 1 ปี โดยนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยนักศึกษาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการด้วยตนเองผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.inter.oop.cmu.ac.th และส่งเอกสารได้ที่หน่วยวิเทศฯ ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559
 
Previous 
หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 “ บัณฑิตเก่งคิด จิตอาสา พัฒนาสมุนไพร ผลงานวิจัยทรงคุณค่า แหล่งภูมิปัญญาสากล ”


©  2013. Graduate  Studies ::  Faculty  of  Pharmacy  Chiang Mai  University.
Phone number :  0-5394-4394   Fax. 0-5322-2741   E-mail : phargradcmu@gmail.com
Suthep RD, T. Suthep  ,  Meuang  Chiang Mai , Chiang Mai  Province.  50300