หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
01 02 03
หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ENGLISH
THAI
หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  ข่าวประชาสัมพันธ์
 ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Tohoku University
  วันที่ประกาศ
20 / 10 / 2559
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วย Tohoku University (TU) ประเทศญี่ปุ่น ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2017 (Spring 2017) นักศึกษาบัณฑิตศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้ 2 โครงการ ดังนี้

โครงการที่ 3 Cooperative Laboratory Study Program (COLABS)
- สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
- เพื่อการทำวิจัยในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์, แพทยศาสตร์, ทันตแพทยศาสตร์, เภสัชกรรม, วิศวกรรมศาสตร์ และเกษตรศาสตร์
- เรียนหลักสูตรขั้นพื้นฐานเป็นภาษาอังกฤษ
- นักศึกษาไม่จำเป็นต้องมีทักษะภาษาญี่ปุ่น
- เปิดรับนักศึกษาในเดือนเมษายน และตุลาคม ระยะเวลาโครงการ 6 เดือน - 1 ปี


โครงการที่ 4 Direct Enrollment Education Programs (DEEP) & (DEEp-Bridge) ประกอบด้วย 2 โปรแกรม คือ
4.1 โปรแกรม DEEP
- สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
- เรียนตามหลักสูตรปกติที่เสนอในแต่ละคณะและทำงานวิจัย
- ต้องมีหลักฐานแสดงความสามารถในการใช้ภาษาญี่ปุ่น เช่น JLPT Level N1 หรือ ใบรับรองเทียบเท่าที่ออกโดยมหาวิทยาลัยของตน (ใบรับรองควรส่งในเวลาสมัคร) สำหรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี
- ใช้ภาษาญี่ปุ่นในการเรียนการสอน
- เปิดรับนักศึกษาในเดือนเมษายน และตุลาคม ระยะเวลาโครงการ 6 เดือน - 1 ปี

4.2 โปรแกรม DEEp-Bridge
- สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา สาขามนุษยศาสตร์
- ต้องมีหลักฐานแสดงความสามารถในการใช้ภาษาญี่ปุ่นในระดับ N3 ขึ้นไป สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี
- เปิดรับนักศึกษาในเดือนเมษายน และตุลาคม ระยะเวลาโครงการ 6 เดือน - 1 ปี

ปีการศึกษา 2017 Tohoku University จะรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 3 คน เข้าร่วมโครงการฯ กำหนดการรับสมัครมีดังนี้
เดือนเมษายน 2017 ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559
เดือนตุลาคม 2017 ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560


ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.inter.oop.cmu.ac.th และส่งเอกสารได้ที่หน่วยวิเทศฯ ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559
 
Previous 
หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 “ บัณฑิตเก่งคิด จิตอาสา พัฒนาสมุนไพร ผลงานวิจัยทรงคุณค่า แหล่งภูมิปัญญาสากล ”


©  2013. Graduate  Studies ::  Faculty  of  Pharmacy  Chiang Mai  University.
Phone number :  0-5394-4394   Fax. 0-5322-2741   E-mail : phargradcmu@gmail.com
Suthep RD, T. Suthep  ,  Meuang  Chiang Mai , Chiang Mai  Province.  50300