หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
01 02 03
หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ENGLISH
THAI
หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  ข่าวประชาสัมพันธ์
 ทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยบัณฑิตศึกษา (วช.) ปีงบประมาณ 2561
  วันที่ประกาศ
22 / 06 / 2560
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย ได้ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยบัณฑิตศึกษา (วช.) ปีงบประมาณ 2561 โดยจะให้การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยระดับปริญญาเอก ทุนละไม่เกิน 300,000 บาท และระดับปริญญาโท ทุนละไม่เกิน 150,000 บาท ใน 9 กลุ่ม ดังเอกสารแนบ และสามารถดูรายละเอียดกรอบงานได้ที่ http://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2098


นักศึกษาผู้สนใจสามารสมัครขอรับทุนและส่งข้อเสนอการวิจัยได้ที่ www.nrms.go.th ภายในวันที่ 1 มิถุนายน - 27 กรกฎาคม 2560 ดังไฟล์แนบ
  ไฟล์แนบ
 
Previous 
หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 “ บัณฑิตเก่งคิด จิตอาสา พัฒนาสมุนไพร ผลงานวิจัยทรงคุณค่า แหล่งภูมิปัญญาสากล ”


©  2013. Graduate  Studies ::  Faculty  of  Pharmacy  Chiang Mai  University.
Phone number :  0-5394-4394   Fax. 0-5322-2741   E-mail : phargradcmu@gmail.com
Suthep RD, T. Suthep  ,  Meuang  Chiang Mai , Chiang Mai  Province.  50300