หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
01 02 03
หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ENGLISH
THAI
หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  ข่าวประชาสัมพันธ์
 ประกาศให้ทุนผู้ช่วยสอนและทุนผู้ช่วยวิจัย (TA/RA)
  วันที่ประกาศ
15 / 12 / 2560
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดสรรงบประมาณสำหรับเป็นทุนอุดหนุนการศึกษาแก่ผู้ที่จะเข้ามาศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรภาคปกติที่มีการทำวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (รหัส 61...) โดยรับสมัครทุน จำนวน 2 รอบ

รอบ 1 รับสมัครวันที่ 1 ธันวาคม 2560 - 28 กุมภาพันธ์ 2561
รอบ 2 รับสมัครวันที่ 1 มีนาคม - 30 มิถุนายน 2561
  ไฟล์แนบ
 
Previous 
หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 “ บัณฑิตเก่งคิด จิตอาสา พัฒนาสมุนไพร ผลงานวิจัยทรงคุณค่า แหล่งภูมิปัญญาสากล ”


©  2013. Graduate  Studies ::  Faculty  of  Pharmacy  Chiang Mai  University.
Phone number :  0-5394-4394   Fax. 0-5322-2741   E-mail : phargradcmu@gmail.com
Suthep RD, T. Suthep  ,  Meuang  Chiang Mai , Chiang Mai  Province.  50300