หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
01 02 03
หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ENGLISH
THAI
หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  ข่าวประชาสัมพันธ์
 ทุนพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีน จากสถาบันวิจัยแห่งชาติ ผ่านทางโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2562
  วันที่ประกาศ
22 / 02 / 2561
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วย คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดทำโครงการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนในระดับดุษฎีบัณฑิต ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบในหลักการจากสถาบันวัคซีนแห่งชาติแล้ว โดยได้รับความร่วมมือจากโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก


เพื่อเป็นการกระตุ้นการทำวิจัยด้านวัคซีนของอาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.จุฬาฯ จึงขอเชิญชวนอาจารย์สมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก โดยอาจารย์อาจมีคุณสมบัติครบหรือไม่ครบตามเกณฑ์ประกาศรับทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก และมีหัวข้อการวิจัยเกี่ยวกับวัคซีนในแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันวัคซีนแห่งชาติจะร่วมกันพิจารณารวบรวมโครงการวิจัยด้านวัคซีน เสนอต่อโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สำนักงานกองทุนการวิจัย เพื่อดำเนินการพิจารณาอนุมัติต่อไป


จึงขอให้ส่งเอกสารการสมัครตามประกาศรับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2561 ไปยัง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย จำนวน 1 ชุด และรองคณบดีฝ่ายวิชาการ (ทุนพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีน) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330 จำนวน 1 ชุด ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ติดต่อสอบได้ที่ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา chatchai.c@chula.ac.th หรือโทร 0-2218-8273
 
Previous 
หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 “ บัณฑิตเก่งคิด จิตอาสา พัฒนาสมุนไพร ผลงานวิจัยทรงคุณค่า แหล่งภูมิปัญญาสากล ”


©  2013. Graduate  Studies ::  Faculty  of  Pharmacy  Chiang Mai  University.
Phone number :  0-5394-4394   Fax. 0-5322-2741   E-mail : phargradcmu@gmail.com
Suthep RD, T. Suthep  ,  Meuang  Chiang Mai , Chiang Mai  Province.  50300