หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
01 02 03
หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ENGLISH
THAI
หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  ข่าวประชาสัมพันธ์
 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
  วันที่ประกาศ
23 / 02 / 2561
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วย สโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ เพื่อส่งเสริมความรู้ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 3 โครงการ ได้แก่

1. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS for Windows" ในวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 และวันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1-101 ชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย

2. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรือ่ง "การใช้โปรแกรมการจัดการทางบรรณานุกรม Endnote Web" ในวันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 ณ ชั้น 1 สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แบ่งเป็น 2 รอบ
1. รอบเช้า เวลา 08.30 - 12.00 น.
2. รอบบ่าย เวลา 13.00 - 16.30 น.

3. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office 365 สำหรับงานวิจัย" ในวันที่ 15-16 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1-101 ชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย


นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ http://www.grad.cmu.ac.th/igs/index.php ทั้งนี้มีการมัดจำค่าลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมโครงการละ 100 บาท หากนักศึกษา เข้ารับการอบรมจะคืนค่ามัดจำให้ในวันอบรม
 
Previous 
หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 “ บัณฑิตเก่งคิด จิตอาสา พัฒนาสมุนไพร ผลงานวิจัยทรงคุณค่า แหล่งภูมิปัญญาสากล ”


©  2013. Graduate  Studies ::  Faculty  of  Pharmacy  Chiang Mai  University.
Phone number :  0-5394-4394   Fax. 0-5322-2741   E-mail : phargradcmu@gmail.com
Suthep RD, T. Suthep  ,  Meuang  Chiang Mai , Chiang Mai  Province.  50300