หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
01 02 03
หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ENGLISH
THAI
หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  ข่าวประชาสัมพันธ์
 ขอเชิญนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมอบรม "จริยธรรมในการทำวิจัยและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ"
  วันที่ประกาศ
23 / 02 / 2561
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วย บัณฑิตวิทยาลัย จะจัดอบรม เรื่อง "จริยธรรมในการทำวิจัยและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ" กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1-101 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพและส่งเสริมให้คณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิจัย และบุคลากรที่รับผิดชอบทำงานด้านนี้ ตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรมการทำวิจัย และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านจริยธรรมในการทำวิจัยเพื่อปริญญานิพนธ์


รายละเอียดติดตามได้ที่ รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : http://www.grad.cmu.ac.th/main.php?p=11&&news_id=1000000440&lang=en
  ไฟล์แนบ
 
Previous 
หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 “ บัณฑิตเก่งคิด จิตอาสา พัฒนาสมุนไพร ผลงานวิจัยทรงคุณค่า แหล่งภูมิปัญญาสากล ”


©  2013. Graduate  Studies ::  Faculty  of  Pharmacy  Chiang Mai  University.
Phone number :  0-5394-4394   Fax. 0-5322-2741   E-mail : phargradcmu@gmail.com
Suthep RD, T. Suthep  ,  Meuang  Chiang Mai , Chiang Mai  Province.  50300