หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
01 02 03
หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ENGLISH
THAI
หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  ข่าวประชาสัมพันธ์
 ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ เรื่อง ทุนสนับสนุนการทำวิจัยและการนำเสนอผลงานเพื่อปริญญานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
  วันที่ประกาศ
28 / 03 / 2561
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วย หน่วยบัณฑิตศึกษา ได้จัดสรรทุนสนับสนุนการทำวิจัยและการนำเสนอผลงานเพื่อปริญญานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยได้ยกเลิกประกาศคณะฯ เรื่อง การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการทำวิจัยสำหรับวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยวงเงินยังคงเดิม แต่เพิ่มกรอบการนำเสนอผลงานเข้ามา

โดยวงเงินดังกล่าว จัดสรรให้ดังนี้
นักศึกษาปริญญาเอก (แบบ 1.1 และ แบบ 1.2) ไม่เกิน 50,000 บาท
นักศึกษาปริญญาโท (แบบ 1 /แผน ก แบบ ก 1) ไม่เกิน 20,000 บาท
นักศึกษาปริญญาโท (แบบ 2 / แผน ก แบบ ก 2) ไม่เกิน 12,000 บาท

  ไฟล์แนบ
 
Previous 
หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 “ บัณฑิตเก่งคิด จิตอาสา พัฒนาสมุนไพร ผลงานวิจัยทรงคุณค่า แหล่งภูมิปัญญาสากล ”


©  2013. Graduate  Studies ::  Faculty  of  Pharmacy  Chiang Mai  University.
Phone number :  0-5394-4394   Fax. 0-5322-2741   E-mail : phargradcmu@gmail.com
Suthep RD, T. Suthep  ,  Meuang  Chiang Mai , Chiang Mai  Province.  50300