หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
01 02 03
หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ENGLISH
THAI
หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)

ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2556

 

ชื่อหลักสูตร

          ภาษาไทย        : หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก

          ภาษาอังกฤษ     : Master of Pharmacy Program in Clinical Pharmacy

 

ชื่อปริญญา

          ภาษาไทย        : ชื่อเต็ม          เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชกรรมคลินิก)

                                     ชื่อย่อ           ภ.ม. (เภสัชกรรมคลินิก)

          ภาษาอังกฤษ     : ชื่อเต็ม          Master of Pharmacy (Clinical Pharmacy)

                                       ชื่อย่อ           M. Pharm. (Clinical Pharmacy)

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ    ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย

                             มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

วัตถุประสงค์

1.   มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ

2.   สามารถคิดวิเคราะห์และนำความรู้และทักษะที่ได้จากการศึกษาและการฝึกปฏิบัติการในหลักสูตร มาใช้ในการปฏิบัติงาน และพัฒนางานด้านเภสัชกรรมคลินิกโดยสามารถเป็นผู้นำและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.   สามารถริเริ่มและดำเนินการในการค้นคว้าวิจัยโดยใช้ระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อให้ได้ความรู้ และวิทยาการใหม่ๆ สำหรับการพัฒนางานในสาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิกให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

 

ระยะเวลาการศึกษา

เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี และให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 4 ปีการศึกษา

 

โครงสร้างหลักสูตร แผน ก แบบ ก 2

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                       ไม่น้อยกว่า                  36  หน่วยกิต

.  กระบวนวิชาเรียน                                      ไม่น้อยกว่า                  24  หน่วยกิต

     1.  กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา               ไม่น้อยกว่า                  24  หน่วยกิต

          1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ            ไม่น้อยกว่า                  24  หน่วยกิต

              1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ                                                  14  หน่วยกิต

                      452724 เภสัชบำบัดขั้นสูง                                          4  หน่วยกิต

                      452744  เภสัชกรรมคลินิกภาคปฏิบัติระดับบัณฑิตศึกษา 1        3  หน่วยกิต

                      452745  เภสัชกรรมคลินิกภาคปฏิบัติระดับบัณฑิตศึกษา 2        3  หน่วยกิต

                      452711  การวางแผนและประเมินผลการวิจัยทางเภสัชศาสตร์    3  หน่วยกิต

                      452791  สัมมนาทางเภสัชกรรมคลินิก                                        1  หน่วยกิต

              1.1.2 กระบวนวิชาเลือก                     ไม่น้อยกว่า                  10  หน่วยกิต

452715  กระบวนการแปรสภาพยาในร่างกายขั้นสูง               2  หน่วยกิต

452721  การจ่ายเภสัชภัณฑ์โดยวิธีปราศจากเชื้อแบบพิเศษ       2  หน่วยกิต

452731  การตรวจติดตามปฏิกิริยาไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา    2  หน่วยกิต

452732  การให้คำปรึกษาทางเภสัชกรรม                          2  หน่วยกิต

452733  ยาใหม่และแนวคิดใหม่                                    2  หน่วยกิต

452741  การประเมินค่าการใช้ยาทางคลินิก                       2  หน่วยกิต

452751  ชีวเภสัชกรรมและเภสัชจลนพลศาสตร์ขั้นสูง             2  หน่วยกิต

452752  การตรวจติดตามระดับยาเพื่อการบำบัด                  2  หน่วยกิต

452761  ระบบเภสัชสนเทศทางคลินิก                              2  หน่วยกิต

452762  การออกแบบการวิจัยทางคลินิก                          2  หน่วยกิต

452771  ระบบการกระจายยาในโรงพยาบาล                      2  หน่วยกิต

452772  การประเมินคุณค่าทางวรรณกรรมวิทยาศาสตร์การ

            แพทย์                                                      2  หน่วยกิต

452779  หัวข้อเลือกสรรทางเภสัชศาสตร์                           2  หน่วยกิต

452781  ปฏิบัติงานการตรวจตราติดตามระดับยาเพื่อการบำบัด

            สำหรับบัณฑิตศึกษา                                       1  หน่วยกิต

452782 ปฏิบัติงานบริการเภสัชสนเทศสำหรับบัณฑิตศึกษา      1  หน่วยกิต

452783  ปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยนอกสำหรับ

            บัณฑิตศึกษา                                               1  หน่วยกิต

452784  ปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยในสำหรับ

            บัณฑิตศึกษา                                               1  หน่วยกิต

452785  ปฏิบัติงานทางคลินิกด้านเภสัชกรรมชุมชนสำหรับ

            บัณฑิตศึกษา                                               1  หน่วยกิต

452786  ปฏิบัติงานเตรียมและติดตามการใช้ยาเคมีบำบัดสำหรับ

            บัณฑิตศึกษา                                               1  หน่วยกิต

452787  ปฏิบัติงานเตรียมและติดตามการใช้สารอาหารทาง

            หลอดเลือดดำสำหรับบัณฑิตศึกษา                        1  หน่วยกิต

452788  ปฏิบัติงานการให้บริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรค

            ติดเชื้อสำหรับบัณฑิตศึกษา                                1  หน่วยกิต

                                     

          1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ               -ไม่มี-                      

 

     2.  กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง                  -ไม่มี-            

 

.  วิทยานิพนธ์                                                                           12  หน่วยกิต

     452799  วิทยานิพนธ์                                                               12  หน่วยกิต

 

.  กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม

     1.  ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย              ภาษาต่างประเทศ

     2.   ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา                     -ไม่มี-

 

.   กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย

     1)  การสัมมนาในหัวข้อที่สนใจและเกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ และการนำเสนอผลงานในการสัมมนาภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ภาคการศึกษา และต้องเข้าร่วมสัมมนาทุกครั้งตลอดระยะเวลาการศึกษา

     2)  ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดำเนินการให้ผลงาน หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (proceedings) โดยผลงานที่เผยแพร่นั้นต้องเป็นบทความฉบับเต็ม (full paper) จำนวนอย่างน้อย 1 เรื่อง ทั้งนี้ การเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์เพื่อการสำเร็จการศึกษาจะต้องมีชื่อของนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง

 

หมายเหตุ : กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ หมายถึง กระบวนวิชาในข้อ 1.1

 

แผนการศึกษา

 

ปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

452711

การวางแผนและประเมินผลการวิจัยทางเภสัชศาสตร์

3

452745

เภสัชกรรมคลินิกภาคปฏิบัติระดับบัณฑิตศึกษา 2

3

452724

เภสัชบำบัดขั้นสูง

4

452791    

สัมมนาทางเภสัชกรรมคลินิก

1

452744

เภสัชกรรมคลินิกภาคปฏิบัติระดับบัณฑิตศึกษา 1

3

4527…

วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า

8

4527…

วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า

2

 

 

 

 

รวม

12

 

รวม

12

 

 

ปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

เสนอหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์

 

452799

วิทยานิพนธ์

6

452799

วิทยานิพนธ์

6

 

 

 

 

รวม

6

 

รวม

6

 

 
หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 “ บัณฑิตเก่งคิด จิตอาสา พัฒนาสมุนไพร ผลงานวิจัยทรงคุณค่า แหล่งภูมิปัญญาสากล ”


©  2013. Graduate  Studies ::  Faculty  of  Pharmacy  Chiang Mai  University.
Phone number :  0-5394-4394   Fax. 0-5322-2741   E-mail : phargradcmu@gmail.com
Suthep RD, T. Suthep  ,  Meuang  Chiang Mai , Chiang Mai  Province.  50300