หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
01 02 03
หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ENGLISH
THAI
หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2561

 

ชื่อหลักสูตร

            ภาษาไทย : หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก

            ภาษาอังกฤษ        : Master of Pharmacy Program in Clinical Pharmacy

 

ชื่อปริญญา

            ภาษาไทย : ชื่อเต็ม              เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชกรรมคลินิก)

                                      ชื่อย่อ  ภ.ม. (เภสัชกรรมคลินิก)

            ภาษาอังกฤษ        : ชื่อเต็ม              Master of Pharmacy (Clinical Pharmacy)

                                      ชื่อย่อ   M. Pharm. (Clinical Pharmacy)

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ     ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย

                                    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

วัตถุประสงค์

  1. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะทางการบริบาลทางเภสัชกรรมในการดูแลผู้ป่วย
  2. มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการวิจัยด้านเภสัชกรรมคลินิกโดยครอบคลุมถึงการบริบาลทางเภสัชกรรม
  3. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ

 

ระยะเวลาการศึกษา

เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี และใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน 5 ปีการศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างหลักสูตร แบบ 1 (แผน ก แบบ ก 1)

            จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร                                                           36   หน่วยกิต

            ก.    ปริญญานิพนธ์                                                        

                  452797     วิทยานิพนธ์ปริญญาโท                                                        36   หน่วยกิต  

 

            ข.   กิจกรรมวิชาการประกอบด้วย   

  1. นักศึกษาจะต้องจัดสัมมนาและนำเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ในการสัมมนาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ภาคการศึกษา และนักศึกษาจะต้องเข้าร่วมสัมมนาทุกครั้งตลอดระยะเวลาการศึกษา
  2. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการเผยแพร่ หรืออย่างน้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI Tier 1 โดยมีนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง และเสนอผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา อย่างน้อย 1 เรื่อง
  3. ต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่านความเห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะและรวบรวมส่งบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา

 

ค.   กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม

1.    ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย                       ภาษาต่างประเทศ

2.    ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา                              - ไม่มี -

 

โครงสร้างหลักสูตร แบบ 2 (แผน ก แบบ ก 2)

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า           36   หน่วยกิต

ก.    กระบวนวิชาเรียน                                               ไม่น้อยกว่า                24   หน่วยกิต

1.    กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา                     ไม่น้อยกว่า                24   หน่วยกิต

1.1  กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ                  ไม่น้อยกว่า                24   หน่วยกิต

1.1.1  กระบวนวิชาบังคับ                                                      16   หน่วยกิต

                                       452711  ระเบียบวิธีวิจัยทางเภสัชกรรมคลินิก                        3   หน่วยกิต

                                       452712  สถิติขั้นสูงสำหรับงานวิจัยทางเภสัชกรรมคลินิก           1   หน่วยกิต

                                       452724  เภสัชบำบัดขั้นสูง                                               4   หน่วยกิต

                                       452744  เภสัชกรรมคลินิกภาคปฏิบัติระดับบัณฑิตศึกษา 1        3   หน่วยกิต

                                       452745  เภสัชกรรมคลินิกภาคปฏิบัติระดับบัณฑิตศึกษา 2        3   หน่วยกิต

                                       452791  สัมมนาทางเภสัชกรรมคลินิก 1                              1   หน่วยกิต

                                       452792   สัมมนาทางเภสัชกรรมคลินิก 2                             1   หน่วยกิต

 

 

 

  1. กระบวนวิชาเลือก                          ไม่น้อยกว่า                 8   หน่วยกิต

                                          โดยเลือกจากกระบวนวิชาเหล่านี้ หรือกระบวนวิชาอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจำสาขาวิชาให้ความเห็นชอบ  

                                          452731     การตรวจติดตามปฏิกิริยาไม่พึงประสงค์

                                                         จากการใช้ยา                                              2   หน่วยกิต

                                          452733     ยาใหม่และแนวคิดใหม่                                  2   หน่วยกิต

452734     แนวโน้มด้านเภสัชบำบัดในโรคติดเชื้อ                2   หน่วยกิต

452742     การบริบาลเภสัชกรรมขั้นสูงในระบบ

         โรคหัวใจและหลอดเลือด                                2   หน่วยกิต

452752     การตรวจติดตามระดับยาเพื่อการบำบัด              2   หน่วยกิต

452753     การบริบาลทางเภสัชกรรมสำหรับผู้ป่วย

         โรคเรื้อรัง                                                  2   หน่วยกิต

452773     แนวทางและการจัดการใหม่ในการ

         บริบาลเภสัชกรรม                                       2   หน่วยกิต

452779     หัวข้อเลือกสรรทางเภสัชศาสตร์                       2   หน่วยกิต

 

1.2  กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ                        -ไม่มี-                

       

2.    กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง                           -ไม่มี-                

 

ข.   ปริญญานิพนธ์

                  452799     วิทยานิพนธ์ปริญญาโท                                                        12   หน่วยกิต

 

ค.   กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม

                  1.    ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย                      ภาษาต่างประเทศ

                  2.    ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา                             -ไม่มี-

 

            ง.    กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย

1.    นักศึกษาจะต้องจัดสัมมนาและนำเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ในการสัมมนาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ภาคการศึกษา และนักศึกษาจะต้องเข้าร่วมสัมมนาทุกครั้งตลอดระยะเวลาการศึกษา

escort konya 2.    ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการเผยแพร่หรืออย่างน้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI Tier1 โดยมีนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง หรือเผยแพร่เป็นบทความฉบับเต็ม (Full paper) ในเอกสารเผยแพร่การประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ ที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นหรือมีการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร

 

 

 

แผนการศึกษา

แบบ 1 (แผน ก แบบ ก 1)

ปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย

-

452797

วิทยานิพนธ์ปริญญาโท

12

สอบผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ

-

นำเสนอและเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา

-

เสนอหัวข้อและโครงร่างปริญญานิพนธ์

-

 

 

นำเสนอและเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา

-

 

 

รวม

-

รวม

12

         

 

ปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

 

452797

วิทยานิพนธ์ปริญญาโท

12

452797

วิทยานิพนธ์ปริญญาโท

12

นำเสนอและเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา

 

เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา

 

 

 

 

สอบปริญญานิพนธ์

 

 

รวม

12

รวม

12

 

               

 

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  36  หน่วยกิต

 

แบบ 2 (แผน ก แบบ ก 2)

 

ปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

 452711

ระเบียบวิธีวิจัยทางเภสัชกรรมคลินิก

3

452744

เภสัชกรรมคลินิกภาคปฏิบัติระดับบัณฑิตศึกษา 1

3

452712

สถิติขั้นสูงสำหรับงานวิจัยทางเภสัชกรรมคลินิก                          

1

452745

เภสัชกรรมคลินิกภาคปฏิบัติระดับบัณฑิตศึกษา 2

3

452724

เภสัชบำบัดขั้นสูง

4

452792  

สัมมนาทางเภสัชกรรมคลินิก 2

1

452791

สัมมนาทางเภสัชกรรมคลินิก 1

1

 

กระบวนวิชาเลือก

6

 

กระบวนวิชาเลือก

2

 

 

 

 

รวม

11

 

รวม

13

 

ปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

เสนอหัวข้อและโครงร่างปริญญานิพนธ์

-

452799

วิทยานิพนธ์ปริญญาโท

6

452799

วิทยานิพนธ์ปริญญาโท

6

เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา

-

เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา

-

สอบปริญญานิพนธ์

 

 

รวม

6

 

รวม

6

             

 

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  36  หน่วยกิต

 
หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 “ บัณฑิตเก่งคิด จิตอาสา พัฒนาสมุนไพร ผลงานวิจัยทรงคุณค่า แหล่งภูมิปัญญาสากล ”


©  2013. Graduate  Studies ::  Faculty  of  Pharmacy  Chiang Mai  University.
Phone number :  0-5394-4394   Fax. 0-5322-2741   E-mail : phargradcmu@gmail.com
Suthep RD, T. Suthep  ,  Meuang  Chiang Mai , Chiang Mai  Province.  50300