หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
01 02 03
หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ENGLISH
THAI
หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Eczacılık Yüksek Lisans Programı İlaç Yönetimi Programı

(Kurs güncellendi 2018)

Chiang Mai Üniversite Konseyi tarafından onaylandı

21 Temmuz 2018

 

1.        Ders kodu ve başlığı

Tay Dili: Eczacılık Yüksek Lisans Programı İlaç Yönetimi Programı

İngilizce: Eczane Yönetiminde Eczacılık Yüksek Lisans Programı

 

2.        Derecenin adı ve çalışma alanı

            Tay Dili: Tam Adı Eczacılık Yüksek Lisansı (İlaç yönetimi)

                                       Doktora (İlaç Yönetimi)

            İngilizce: Tam adı Master of Pharmacy (Eczane Yönetimi)

                                       Kısaltma M.Pharm. (Eczane Yönetimi)

 

3. Sorumlu kurum

      Farmasötik Bakım Bölümü Eczacılık Fakültesi Ve yüksek okul Chiang Mai Üniversitesi

 

4. Amaç,  aşağıdaki özelliklere sahip bir yüksek lisans derecesi üretmektir:

1.    เป็นเภสัชกรนักบริหาร ผู้เชี่ยวชาญในด้านการจัดการทางเภสัชกรรมที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้นำ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

2.    สามารถค้นคว้าวิจัยและติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการทางการจัดการด้านระบบยาและเภสัชสาธารณสุข

3.    สามารถวิเคราะห์ปัญหา ประยุกต์ความรู้และทักษะทางการจัดการเพื่อพัฒนาระบบยาและเภสัชสาธารณสุข

 

ระยะเวลาการศึกษา

เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี และใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน 5 ปีการศึกษา

 

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก 2

1.   จำนวนหน่วยกิต            

แบบ 2 (แผน ก แบบ ก 2)    จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  36  หน่วยกิต

 

 

 

 

2.    โครงสร้างหลักสูตร

2.1  โครงสร้างหลักสูตร แบบ 2 (แผน ก แบบ ก 2)

                  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                               ไม่น้อยกว่า             36   หน่วยกิต

                  ก.    กระบวนวิชาเรียน                                               ไม่น้อยกว่า             24   หน่วยกิต                   1.                  กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา                                 ไม่น้อยกว่า             24   หน่วยกิต

                              1.1  กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ                  ไม่น้อยกว่า             24   หน่วยกิต

                                    1.1.1  กระบวนวิชาบังคับ                                                   20   หน่วยกิต

462701  การวิเคราะห์ระบบยาและระบบสุขภาพ                 2   หน่วยกิต

462702  บูรณาการการจัดการทางเภสัชกรรม                     4   หน่วยกิต

                                    462704  ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการวิจัยทางเภสัชกรรม          2   หน่วยกิต

                                    462705  การสร้างเสริมประสบการณ์ทางการ

                                                จัดการเภสัชกรรม                                           2   หน่วยกิต

                                    462706  สถิติสำหรับการวิจัยทางเภสัชกรรม                      2   หน่วยกิต

                                    462713  สังคมวิทยา และมานุษยวิทยาทางเภสัชกรรม           2   หน่วยกิต

462791  สัมมนาทางการจัดการเภสัชกรรม 1                      2   หน่วยกิต

462792  สัมมนาทางการจัดการเภสัชกรรม 2                      2   หน่วยกิต

462793  สัมมนาทางการจัดการเภสัชกรรม 3                      1   หน่วยกิต

462794  สัมมนาทางการจัดการเภสัชกรรม 4                      1   หน่วยกิต

 

                                    1.1.2  กระบวนวิชาเลือก                          ไม่น้อยกว่า              4   หน่วยกิต

โดยเลือกจากกระบวนวิชาเหล่านี้ หรือกระบวนวิชาอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจำสาขาวิชาให้ความเห็นชอบ

462710  การจัดการการใช้ยาอย่างสมเหตุผล                      2   หน่วยกิต

462711  กฎหมายและจริยธรรมในการจัดการงานเภสัชกรรม   2   หน่วยกิต

462715  การจัดการพฤติกรรมองค์กรทางเภสัชกรรม             2   หน่วยกิต

462716  เภสัชเศรษฐศาสตร์ขั้นสูง                                   2   หน่วยกิต

462717  การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลทาง

            เภสัชกรรม                                                   2   หน่วยกิต

462718  เภสัชระบาดวิทยาขั้นสูง                                    2   หน่วยกิต

462719  การคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพขั้นสูง          2   หน่วยกิต

462720  การจัดการเภสัชกรรมปฐมภูมิ                             2   หน่วยกิต

462721  การประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ                       2   หน่วยกิต

462722  การเผยแพร่และนำเสนอผลงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์  2   หน่วยกิต

462789  หัวข้อเลือกสรรทางการจัดการเภสัชกรรม               2   หน่วยกิต

 

                                 1.2  กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ                           ไม่มี

 

                           2.    กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง                               ไม่มี

 

                  ข.   ปริญญานิพนธ์

                        462799  วิทยานิพนธ์ปริญญาโท                                                       12   หน่วยกิต

 

                  ค.   กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม

                        1.    ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย                         ภาษาต่างประเทศ

                        2.    ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา                                ไม่มี

 

                  ง.    กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย

-     ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการเผยแพร่ หรืออย่างน้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI Tier 1 หรือระดับนานาชาติ อย่างน้อย 1 เรื่อง หรือเผยแพร่ บทความฉบับเต็ม (Full paper) ในเอกสารเผยแพร่การประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ ที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น โดยผลงานปริญญานิพนธ์ที่เผยแพร่ ต้องระบุนักศึกษาเป็นชื่อแรก (First Author) อย่างน้อย 1 เรื่อง หรือให้เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

แผนการศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม แผน ก แบบ ก2

ปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

462701

การวิเคราะห์ระบบยาและระบบสุขภาพ

2

462702

บูรณาการการจัดการทางเภสัชกรรม

4

462704

ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการวิจัยทางเภสัชกรรม

2

462713

สังคมวิทยา และมานุษยวิทยาทางเภสัชกรรม

2

462706

Farmasötik araştırma istatistikleri

2

462792

İlaç Yönetimi Semineri 2

2

462791

İlaç Yönetiminde Seminer 1

2

 

Seçmeli Dersler

2

 

Seçmeli Dersler

2

 

 

 

 

Toplam

10

 

Toplam

10

2. yıl

Dönem 1

kredi

Dönem 2

kredi

462705

İlaç Yönetimi Deneyimi Oluşturmak

2

462799

Yüksek lisans tezi

6

462793

İlaç Yönetimi Semineri 3

1

462794

İlaç Yönetimi Semineri 4

1

İngilizce dil sınavını üniversitenin kriterlerine göre geç.

 

Tez sınavı

 

Bir konu ve tez taslağı önerin

 

 

 

462799

Yüksek lisans tezi

6

 

 

 

Toplam

9

 

Toplam

7

En az 36 kredilik kurs boyunca toplam kredi 

 
หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 “ บัณฑิตเก่งคิด จิตอาสา พัฒนาสมุนไพร ผลงานวิจัยทรงคุณค่า แหล่งภูมิปัญญาสากล ”


©  2013. Graduate  Studies ::  Faculty  of  Pharmacy  Chiang Mai  University.
Phone number :  0-5394-4394   Fax. 0-5322-2741   E-mail : phargradcmu@gmail.com
Suthep RD, T. Suthep  ,  Meuang  Chiang Mai , Chiang Mai  Province.  50300