หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
01 02 03
หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ENGLISH
THAI
หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

 

1.        รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย               :    หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม

ภาษาอังกฤษ           :    Master of Pharmacy Program in Pharmacy Management

 

2.        ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

            ภาษาไทย         :     ชื่อเต็ม    เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการเภสัชกรรม)

                                       ชื่อย่อ     ภ.ม. (การจัดการเภสัชกรรม)

            ภาษาอังกฤษ     :     ชื่อเต็ม    Master of Pharmacy (Pharmacy Management)

                                       ชื่อย่อ     M.Pharm. (Pharmacy Management)

 

3.    หน่วยงานที่รับผิดชอบ

      ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

4.   วัตถุประสงค์  เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่:

1.    เป็นเภสัชกรนักบริหาร ผู้เชี่ยวชาญในด้านการจัดการทางเภสัชกรรมที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้นำ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

2.    สามารถค้นคว้าวิจัยและติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการทางการจัดการด้านระบบยาและเภสัชสาธารณสุข

3.    สามารถวิเคราะห์ปัญหา ประยุกต์ความรู้และทักษะทางการจัดการเพื่อพัฒนาระบบยาและเภสัชสาธารณสุข

 

ระยะเวลาการศึกษา

เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี และใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน 5 ปีการศึกษา

 

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก 2

1.   จำนวนหน่วยกิต            

แบบ 2 (แผน ก แบบ ก 2)    จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  36  หน่วยกิต

 

 

 

 

2.    โครงสร้างหลักสูตร

2.1  โครงสร้างหลักสูตร แบบ 2 (แผน ก แบบ ก 2)

                  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                               ไม่น้อยกว่า             36   หน่วยกิต

                  ก.    กระบวนวิชาเรียน                                               ไม่น้อยกว่า             24   หน่วยกิต                   1.                  กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา                                 ไม่น้อยกว่า             24   หน่วยกิต

                              1.1  กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ                  ไม่น้อยกว่า             24   หน่วยกิต

                                    1.1.1  กระบวนวิชาบังคับ                                                   20   หน่วยกิต

462701  การวิเคราะห์ระบบยาและระบบสุขภาพ                 2   หน่วยกิต

462702  บูรณาการการจัดการทางเภสัชกรรม                     4   หน่วยกิต

                                    462704  ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการวิจัยทางเภสัชกรรม          2   หน่วยกิต

                                    462705  การสร้างเสริมประสบการณ์ทางการ

                                                จัดการเภสัชกรรม                                           2   หน่วยกิต

                                    462706  สถิติสำหรับการวิจัยทางเภสัชกรรม                      2   หน่วยกิต

                                    462713  สังคมวิทยา และมานุษยวิทยาทางเภสัชกรรม           2   หน่วยกิต

462791  สัมมนาทางการจัดการเภสัชกรรม 1                      2   หน่วยกิต

462792  สัมมนาทางการจัดการเภสัชกรรม 2                      2   หน่วยกิต

462793  สัมมนาทางการจัดการเภสัชกรรม 3                      1   หน่วยกิต

462794  สัมมนาทางการจัดการเภสัชกรรม 4                      1   หน่วยกิต

 

                                    1.1.2  กระบวนวิชาเลือก                          ไม่น้อยกว่า              4   หน่วยกิต

โดยเลือกจากกระบวนวิชาเหล่านี้ หรือกระบวนวิชาอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจำสาขาวิชาให้ความเห็นชอบ

462710  การจัดการการใช้ยาอย่างสมเหตุผล                      2   หน่วยกิต

462711  กฎหมายและจริยธรรมในการจัดการงานเภสัชกรรม   2   หน่วยกิต

462715  การจัดการพฤติกรรมองค์กรทางเภสัชกรรม             2   หน่วยกิต

462716  เภสัชเศรษฐศาสตร์ขั้นสูง                                   2   หน่วยกิต

462717  การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลทาง

            เภสัชกรรม                                                   2   หน่วยกิต

462718  เภสัชระบาดวิทยาขั้นสูง                                    2   หน่วยกิต

462719  การคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพขั้นสูง          2   หน่วยกิต

462720  การจัดการเภสัชกรรมปฐมภูมิ                             2   หน่วยกิต

462721  การประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ                       2   หน่วยกิต

462722  การเผยแพร่และนำเสนอผลงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์  2   หน่วยกิต

462789  หัวข้อเลือกสรรทางการจัดการเภสัชกรรม               2   หน่วยกิต

 

                                 1.2  กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ                           ไม่มี

 

                           2.    กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง                               ไม่มี

 

                  ข.   ปริญญานิพนธ์

                        462799  วิทยานิพนธ์ปริญญาโท                                                       12   หน่วยกิต

 

                  ค.   กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม

                        1.    ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย                         ภาษาต่างประเทศ

                        2.    ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา                                ไม่มี

 

                  ง.    กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย

-     ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการเผยแพร่ หรืออย่างน้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI Tier 1 หรือระดับนานาชาติ อย่างน้อย 1 เรื่อง หรือเผยแพร่ บทความฉบับเต็ม (Full paper) ในเอกสารเผยแพร่การประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ ที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น โดยผลงานปริญญานิพนธ์ที่เผยแพร่ ต้องระบุนักศึกษาเป็นชื่อแรก (First Author) อย่างน้อย 1 เรื่อง หรือให้เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

แผนการศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม แผน ก แบบ ก2

ปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

462701

การวิเคราะห์ระบบยาและระบบสุขภาพ

2

462702

บูรณาการการจัดการทางเภสัชกรรม

4

462704

ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการวิจัยทางเภสัชกรรม

2

462713

สังคมวิทยา และมานุษยวิทยาทางเภสัชกรรม

2

462706

สถิติสำหรับการวิจัยทางเภสัชกรรม

2

462792

สัมมนาทางการจัดการเภสัชกรรม 2

2

462791

สัมมนาทางการจัดการเภสัชกรรม 1

2

 

วิชาเลือก

2

 

วิชาเลือก

2

 

 

 

 

รวม

10

 

รวม

10

ปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

462705

การสร้างเสริมประสบการณ์ทางการจัดการเภสัชกรรม

2

462799

วิทยานิพนธ์ปริญญา โท

6

462793

สัมมนาทางการจัดการเภสัชกรรม 3

1

462794

สัมมนาทางการจัดการเภสัชกรรม 4

1

สอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย

 

สอบวิทยานิพนธ์

 

เสนอหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์

 

 

 

462799

วิทยานิพนธ์ปริญญาโท

6

 

 

 

รวม

9

 

รวม

7

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

 
หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 “ บัณฑิตเก่งคิด จิตอาสา พัฒนาสมุนไพร ผลงานวิจัยทรงคุณค่า แหล่งภูมิปัญญาสากล ”


©  2013. Graduate  Studies ::  Faculty  of  Pharmacy  Chiang Mai  University.
Phone number :  0-5394-4394   Fax. 0-5322-2741   E-mail : phargradcmu@gmail.com
Suthep RD, T. Suthep  ,  Meuang  Chiang Mai , Chiang Mai  Province.  50300