หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
01 02 03
หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ENGLISH
THAI
หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม
 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเฉพาะสาขาวิชา
 
     1. ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับสมัครเข้าศึกษาต่อในแต่ละปีการศึกษา
 
     2. เป็นผู้มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554
 
หลักฐานการสมัครเฉพาะสาขาวิชา
 
     1. ใบแสดงผลการศึกษา พร้อมระบุค่าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ย
 
     2. สำหรับผู้ที่ทำงานแล้ว ต้องมีหนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชาให้ลาเรียน
 
     3. Statement of Purpose : เขียนอธิบายเป้าหมายในการเรียนปริญญาโท สาขาวิขาการจัดการเภสัชกรรม และประสบการณ์ในการทำงานวิจัย
 
     4. สำเนาบัตรประชาชน
 
     5. สำเนาทะเบียนบ้าน

 
หากผู้สมัครต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับสาขาวิชาเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่
 
อ.ดร.ภญ.เพ็ญกาญจน์  กาญจนรัตน์
โทร. 0-8404-6458-9
โทรสาร 0-5322-2741
E-mail: penkarnk@hotmail.com
 
 
 
 
หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 “ บัณฑิตเก่งคิด จิตอาสา พัฒนาสมุนไพร ผลงานวิจัยทรงคุณค่า แหล่งภูมิปัญญาสากล ”


©  2013. Graduate  Studies ::  Faculty  of  Pharmacy  Chiang Mai  University.
Phone number :  0-5394-4394   Fax. 0-5322-2741   E-mail : phargradcmu@gmail.com
Suthep RD, T. Suthep  ,  Meuang  Chiang Mai , Chiang Mai  Province.  50300