หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
01 02 03
หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ENGLISH
THAI
หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม   แผน ก แบบ ก1
 
 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเฉพาะสาขาวิชา
 
     1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิขาเภสัชศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ มีค่าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไปหรือเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการวิจัยหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่จะศึกษาต่อ ไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีพื้นฐานความรู้ความสามารถและศักยภาพเพียงพอที่จะทำวิทยานิพนธ์ได้ตามเงื่อนไขของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจำสาขาวิชา 
 
     2. คุณสมบัติอื่นๆ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554
 
     3. ผู้สมัครที่มีคุณสมบัตินอกเหนือไปจากข้างต้นอาจได้รับการพิจารณาให้เข้าศึกษาได้เป็นการเฉพาะราย ทั้งนี้ให้
เป็นไปตามเกณฑ์และดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชา
 
หลักฐานการสมัครเฉพาะสาขาวิชา
 
     1. ใบแสดงผลการศึกษา พร้อมระบุค่าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ย
 
     2. สำหรับผู้ที่ทำงานแล้ว ต้องมีหนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชาให้ลาเรียน
 
     3. ผลงานวิจัย (ถ้ามี)

 
 
หากผู้สมัครต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับหัวข้อเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่

นางกนกอร  แสนอาษา
โทร. 0-5394-4394
โทรสาร 0-5322-2741,
E-mail : phargradcmu@gmail.com 
 


 

 

 
หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 “ บัณฑิตเก่งคิด จิตอาสา พัฒนาสมุนไพร ผลงานวิจัยทรงคุณค่า แหล่งภูมิปัญญาสากล ”


©  2013. Graduate  Studies ::  Faculty  of  Pharmacy  Chiang Mai  University.
Phone number :  0-5394-4394   Fax. 0-5322-2741   E-mail : phargradcmu@gmail.com
Suthep RD, T. Suthep  ,  Meuang  Chiang Mai , Chiang Mai  Province.  50300