หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
01 02 03
หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ENGLISH
THAI
หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม   แผน ก แบบ ก2
 
แบ่งเป็นแขนงวิช         1.  เภสัชเวท
 
                                       2. เภสัชเคมี
 
                                       3. เทคโนโลยีเภสัชกรรม

 
เงื่อนไขในการรับสมัคร  เลือกได้ 2 แขนง
 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเฉพาะสาขาวิชา
 
     1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมีค่าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป ใน สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมพิจารณาเห็นสมควร
 
     2. เป็นผู้มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554
 
     3. ผู้สมัครที่มีคุณสมบัตินอกเหนือไปจากข้างต้นอาจได้รับการพิจารณาให้เข้าศึกษาได้เป็นการเฉพาะราย ทั้งนี้ให้
เป็นไปตามเกณฑ์และดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชา
 
หลักฐานการสมัครเฉพาะสาขาวิชา
 
     1. ใบแสดงผลการศึกษา พร้อมระบุค่าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ย
 
     2. สำหรับผู้ที่ทำงานแล้ว ต้องมีหนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชาให้ลาเรียน
 
     3. ผลการสอบภาษาอังกฤษ เช่น TEGS, TOEFL, IELTS
 
 
หากผู้สมัครต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับสาขาวิชาเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่  

รศ. ภก.ปราโมทย์   ทิพย์ดวงตา  หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
โทร. 0-5394-4310,0-5394-4356
โทรสาร 0-5322-2741
 
 
 
หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 “ บัณฑิตเก่งคิด จิตอาสา พัฒนาสมุนไพร ผลงานวิจัยทรงคุณค่า แหล่งภูมิปัญญาสากล ”


©  2013. Graduate  Studies ::  Faculty  of  Pharmacy  Chiang Mai  University.
Phone number :  0-5394-4394   Fax. 0-5322-2741   E-mail : phargradcmu@gmail.com
Suthep RD, T. Suthep  ,  Meuang  Chiang Mai , Chiang Mai  Province.  50300