การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์


คณะเภสัชศาสตร์ มช.ร่วมกับหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานนวัตกรรมสมุนไพรสำหรับเครื่องสำอางภาคเหนือ

เสื้อยืด T-shirt

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และรศ.ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกันเปิดงาน “ นวัตกรรมสมุนไพรสำหรับเครื่องสำอางภาคเหนือ : การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์ ” ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เสื้อยืด T-shirt
นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ภายใต้โครงการพัฒนานวัตกรรมสมุนไพรสำหรับเครื่องสำอางภาคเหนือ ซึ่งสนับสนุนหลักโดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมมือกับ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่นั้น ปัจจุบันกระแสการดูแลสุขภาพของประชาชนมีเพิ่มสูงขึ้นในทุกด้าน รวมจนถึงผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ประชาชนมองหาสิ่งที่เป็นธรรมชาติและมีความปลอดภัย ฉะนั้น การพัฒนาสมุนไพรไทยทั้งในระยะต้นทาง กลางทาง และปลายทาง จะส่งเสริมผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาสมุนไพรสำหรับเครื่องสำอางซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสมุนไพรได้อย่างมาก และตรงตามต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน
เสื้อยืด T-shirt

ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่พร้อมให้การสนับสนุนแผนงานบูรณาการการต่อยอดผลิตภัณฑ์จากโครงการ เพื่อเพิ่มมูลค่าในลักษณะของห่วงโซ่คุณค่า เพื่อให้เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายของแนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ความยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกพืชสมุนไพร

เสื้อยืด T-shirt

ด้าน นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ ประธานอาวุโสหอการค้า จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนานวัตกรรมสมุนไพรสำหรับเครื่องสำอางภาคเหนือ ซึ่งได้ร่วมกันดำเนินงานตลอดช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งในส่วนของหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานในด้านการต่อยอดทางธุรกิจของ ผู้ประกอบการเครื่องสำอางสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สปาภาคเหนือ โดยสนับสนุนการจัดอบรมความรู้แก่ผู้ประกอบการเครื่องสำอางสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สปา จำนวน 5 หลักสูตร โดยมีเนื้อหาความรู้ดังนี้ด้านมาตรฐาน กฎหมาย การขึ้นทะเบียนธุรกิจการผลิตเครื่องสำอาง การสร้างทีม การตั้งโรงงาน การสร้างแบรนด์และนวัตกรรม การวางแผนธุรกิจ การตลาด การลงทุน และช่องทางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ มีวิทยากร 41 ท่าน และมีผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรมกว่า 300 ท่าน นอกจากนี้ได้นำผู้ประกอบเข้าศึกษาดูงานด้านธุรกิจเครื่องสำอาง โรงงานเครื่องสำอาง โรงงานแปรรูปสมุนไพร เป็นต้น

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ได้สนับสนุนการดำเนินงานด้านการพัฒนาสมุนไพรอย่างต่อเนื่อง โดยได้นำเสนอโครงการซึ่งผ่านมติคณะรัฐมนตรีสัญจร คือ โครงการพื้นที่นวัตกรรมเครื่องสำอางภาคเหนือ (Northern Thailand Cosmetic Valley) โครงการดังกล่าว อยู่ในกรอบของเมืองด้านสุขภาพแบบครบวงจร (medicopolis) ที่จะนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปรรูปในพื้นที่ภาคเหนือ ไปสู่ธุรกิจเครื่องสำอางให้มีมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ เป็นผู้นำด้านเครื่องสำอางน้ำหอมของอาเซียนและนานาชาติ โดยเชื่อมโยงต่อยอดนโยบายเมืองสมุนไพรของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บท LANNA COSMETIC VALLEY โดยกิจกรรมที่สำคัญ คือ การจัดตั้งโรงงานต้นแบบนวัตกรรมสมุนไพรสกัด (Innovative Herb Extraction Pilot Plant) พร้อมโรงเรือนต้นแบบสำหรับปลูกสมุนไพร และการจัดงานแสดงสินค้าเครื่องสำอางสมุนไพรแปรรูป International-Lanna Cosmetic Valley Expo 2020

เสื้อยืด T-shirt

ด้านรศ.ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมว่า งานนวัตกรรมสมุนไพรสำหรับเครื่องสำอางภาคเหนือ : การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์ในครั้งนี้ หวังว่าประชาชนจะได้รับข่าวสารและความรู้ในด้านสมุนไพร ที่สามารถนำไปต่อยอดทั้งด้านการดูแลสุขภาพส่วนบุคคล รวมไปจนถึงการได้แรงบันดาลใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีคุณภาพ มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ คณะเภสัชศาสตร์จะร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสร้างเสริมให้เกิดเป็นนวัตกรรม ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อไป

เสื้อยืด T-shirt
เสื้อยืด T-shirt
เสื้อยืด T-shirt
เสื้อยืด T-shirt
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play