เชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล Lexicomp
hotnews
  รับสมัครนักศึกษาที่สนใจศึกษาต่อ
hotnews
  ประกวดออกแบบการ์ตูนสัญลักษณ์ (Mascot) ครบรอบ 55 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
hotnews
   เอกสารประกอบ ::    ประกวด Mascot.pdf
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง เภสัชกรกับองค์ความรู้ด้านเภสัชกรรมเพื่อรับใช้สังคม
hotnews
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง เภสัชกรกับองค์ความรู้ด้านเภสัชกรรมเพื่อรับใช้สังคม

วันที่ 7 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม สสี คณะเภสัชศาสตร์ มช.

ได้รับ CPE 5.5 หน่วยกิต

ค่าลงทะเบียน 600 บาท
สามารถสมัครได้ทาง https://pharmacy.cmu.ac.th/CPE
ติดต่อ/สอบถามเพิ่มเติม ที่ 0-5394-4374
  โครงการประชุมวิชาการ เภสัชศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2561
hotnews
  EdPEx กับ การพัฒนาระบบงาน
hotnews
  ตารางสอนภาคเรียนที่ 1/2561
hotnews
   เอกสารประกอบ ::    ตารางสอน-3-7-61.xlsx
  เทคนิคการเขียน Manuscript.
hotnews
  การตรวจสุขภาพประจำปี
hotnews
เรียน คณาจารย์ และบุคลากรในสังกัดคณะฯ ทุกท่าน

1. ขออนุญาตแจ้งเวียนทุกท่านอีกรอบค่ะ ในส่วนของรายละเอียด กำหนดวันตรวจสุขภาพ เป็นวันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 การตรวจสุขภาพประจำปี โดยคณะเทคนิคการแพทย์ เวลา 08.00 ? 10.00 น. ณ โถงหน้างานบริหารทั่วไป สำหรับท่านที่ใช้สิทธเบิกตรงจากกรมบัญชีกลาง ในส่วนของพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่ม D และ E (รวมกลุ่ม C) ที่เลือกสถานพยาบาลเป็น รพ.มหาราชนครเชียงใหม่สามารถเข้ารับการบริการฯ ตามเอกสารไฟล์ประกอบที่แนบ และสามารถเข้ารับการตรวจสุขภาพได้ตามช่องทางนี้
1.1 ทาง Link : http://isuandok.med.cmu.ac.th/checkup/
1.2 QR Code ตามเอกสารประกอบไฟล์ที่แนบ
1.3 ติดต่อประสานงาน คุณชลิดา จักรพันธ์ งานประกันสังคม : โทรศัพท์ 053 -935176
1.4 ติดต่อสอบถามคลินิกตรวจสุขภาพ : โทรศัพท์ 053 ? 935639
1.5 ติดต่อตรวจสุขภาพแบบกลุ่ม : โทรศัพท์ 053 ? 935176 / 053 - 935639

2. ท่านใดที่เข้าประกันสังคมฯ สถานรักษาพยาบาลอื่นที่ไม่ใช่ รพ.มหาราชฯ กรุณาติดต่อสถานพยาบาลท่านเลือก และใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ และคณะฯ ยังคงสนับสนุนค่าใช้จ่ายในรายการที่เบิกไม่ได้เหมือนปีที่ผ่านมา (ในส่วนนี้ อยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูลจากการเงินฯ ค่ะ)
  โครงการพัฒนานวัตกรรมสมุนไพรสำหรับเครื่องสำอางภาคเหนือ
hotnews
รายละเอียดดังแนบ
   เอกสารประกอบ ::    S__37347396.jpg

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play