ประชาสัมพันธ์ทุน Presidential scholarships
hotnews
ประชาสัมพันธ์ทุน Presidential scholarships
สำหรับนักศึกษาที่สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม ในภาคการศึกษาที่ 1/2565
ดูคุณสมบัติผู้เข้าศึกษาตาม QR code
สนใจสมัครติดต่อ หน่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทร 053-944394 ตั้งแต่วันนี้ถึง 27 ธันวาคม 2564
  เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาโครงการหลักสูตระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม Certification short course training program in pharmaceutical care ประจำปี พ.ศ.2565
hotnews
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม มีความประสงค์เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาโครงการหลักสูตระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม Certification short course training program in pharmaceutical care ประจำปี พ.ศ.2565 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ระยะเวลาในการฝึกเท่ากับ 4 เดือน โดยมีสามหลักสูตร ได้แก่สาขาโรคหัวใจและหลอดเลือด สาขามะเร็ง และสาขาอายุรศาตร์
โดยรายละเอียดและช่วงเวลาในการฝึกสามารถสอบถามได้ที่ ศูนย์ฝึกอบรมการบริบาลเภสัชกรรม 053941615 หรือ email: pctccmu@gmail.com
  เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษา "หลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด ประจำปี พ.ศ.2565"
hotnews
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดยภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม
มีความประสงค์เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษา
"หลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด ประจำปี พ.ศ.2565"
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564
รายละเอียดเพิ่มเติมในการสมัครสามารถ download ได้จาก QR code ในภาพเลยครับ
  ตารางสอนคณะเภสัชศาสตร์ ภาคการศึกษา 2/2564
hotnews
   เอกสารประกอบ ::    ตารางสอน 2-2564v.3-641109.pdf
  เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสต์เภสัชกรรม
hotnews
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมมีความประสงค์ ขอเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสต์เภสัชกรรม และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ภาคการศึกษาที่ 1/2565 รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน ถึง 27 ธันวาคม 2564 ทาง http://admission.grad.cmu.ac.th/admissions/indexeng.php
  เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
hotnews
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมมีความประสงค์ ขอเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสต์เภสัชกรรม และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ภาคการศึกษาที่ 1/2565 รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน ถึง 27 ธันวาคม 2564 ทาง http://admission.grad.cmu.ac.th/admissions/indexeng.php
  บัณฑิตเภสัชศาสตร์ดีเยี่ยม ประจำปี 2564
hotnews
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอแสดงความยินดีกับ
เภสัชกรหญิงพิธุวดี สุวรรณดี
บัณฑิตคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รหัส 581010095
ในโอกาสได้รับรางวัล บัณฑิตเภสัชศาสตร์ดีเยี่ยม ประจำปี 2564
จากมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเข็มกลัดล๊อกเก็ตสมเด็จฯ พระบรมราชชนก และใบประกาศเกียรติคุณ
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 ณ วังสระปทุม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
  นางสาวชนนิกานต์ สุพิทยาพร นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสเข้ารับเกียรติบัตรเด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2564
hotnews
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอแสดงความยินดี แก่
นางสาวชนนิกานต์ สุพิทยาพร
นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ในโอกาสเข้ารับเกียรติบัตรเด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2564
จัดโดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ,สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ และชมรมเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 26 กันยายน 2564
  งดการเรียนการสอน นศ.ชั้นปีที่ 5
hotnews
  กำหนดการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
hotnews
   เอกสารประกอบ ::    ตารางสอบปลายภาค 1-2564.pdf

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play