เทคโนโลยีการออกแบบการผลิตและประกันคุณภาพเภสัชภัณฑ์ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ในรูปแบบการสัมมนาออนไลน์ (Webinar)
hotnews
ค่าลงทะเบียนการเข้าประชุมฯ อัตราพิเศษ คนละ 800.-บาท
เมื่อสมัครและชำระค่าลงทะเบียนภายในวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564
และคนละ 1,000.-บาท เมื่อสมัครและชำระค่าลงทะเบียนหลังจากวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564
หมายเหตุ: เภสัชกรผู้มีรายชื่อในประกาศกระทรวงฯ ขอให้ลงทะเบียนยืนยันการสมัครเข้าร่วมประชุมด้วย

https://cpe.pharmacy.cmu.ac.th/detail.php?op=conference_course&course=0033
  ขอความร่วมมือนักศึกษา ประเมินกระบวนวิชาและการเรียนการสอน ประจำภาคการศึกษา 2/2563
hotnews
  ประกาศ เปลี่ยนแปลงตารางสอบกลางภาคการศึกษาที่ 2/2563
hotnews
  การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 17/2564
hotnews
เรื่อง การประเมินความคุ้มค่าของมาตรการด้านสุขภาพ (Economic Evaluation for Healthcare Intervention) จำนวนหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องเท่ากับ 17.75 CPE กำหนดจัดวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 - 2 มิถุนายน 2564 ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ จังหวัดเชียงใหม่
เภสัชกรผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานประชุม สามารถสมัครเข้าร่วมงานประชุมฯ และดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ https://cpe.pharmacy.cmu.ac.th
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: หน่วยบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มช.
โทร: 053-944374
Email: cpe.pharmcmu@gmail.com
Line ID: @wal3469f

รายละเอียดและกำหนดการดังแนบ
   เอกสารประกอบ ::    Playful Nature Meet the Teacher Introduction Graphic.png
  การรับนักศึกาษาระดับปริญญาตรีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS 2564)
hotnews
รายละเอียดเพ่มเติม
https://www.pharmacy.cmu.ac.th/phar6_16.php
  คณะเภสัชศาสตร์ มช. ขอแสดงความยินดีกับ นางสาว ชนนิกานต์ สุพิทยาพร นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
hotnews
  การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 13/2564
hotnews
เรื่อง เทคโนโลยีการออกแบบการผลิต และประกันคุณภาพเภสัชภัณฑ์ วันที่ 30 เมษายน 2564 รูปแบบสัมมนาออนไลน์ (Webinar)

https://cpe.pharmacy.cmu.ac.th/conference.php
  Happy new year 2020
hotnews
   เอกสารประกอบ ::    newyear63-1.jpg
  ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการการเดินทางเข้ามาในประเทศไทยและการเดินทางออกจากประเทศไทย เพื่อศึกษา ปฏิบัติงาน และเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
hotnews

ตามที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้กำหนดเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2563 ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งอาจจะมีนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ประสงค์จะเดินทางเข้ามาประเทศไทย และเดินทางออกจากประเทศไทย (Inbound-Outbound) เพื่อศึกษา ปฏิบัติงาน หรือเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการของมหาวิทยาลัย นั้น

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อความปลอดภัยของอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรในสังกัด และเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ในมหาวิทยาลัย รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563


ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

http://inter.oop.cmu.ac.th/images/uploadfile/Event2020-111220201109L4IQMG.pdf

cr: https://www.pharmacy.cmu.ac.th/admin/addfiles.php?ac=17&op=addposi
  ขอความอนุเคราะห์คณาจารย์ และบุคลากร ทุกท่าน
hotnews
แบบสำรวจความพึงพอใจ ความผูกพันองค์กร สมดุลแห่งชีวิต และความสุขของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Happinometer)(คณาจารย์ และบุคลากร)
https://cmu.to/cmuhappino
โดยใช้รหัสผ่าน คือ :happycmu

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play