Wifi Jumbo Plus
hotnews
  ประกาศตารางสอบ ปลายภาค 1/2561
hotnews
   เอกสารประกอบ ::    ประกาศตารางสอบปลายภาค-611.xlsx
  การประเมินกระบวนวิชาและการประเมินอาจารย์
hotnews
  การสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
hotnews
ระหว่างวันที่ 6-7 ธันวาคม 2561
รายละเอียดดังแนบ
   เอกสารประกอบ ::    50457.jpg
  หลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อสนับสนุนการทำงานและวิเคราะห์ข้อมูลการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Evidence-based to support RDU service plan)
hotnews
  Dr.Haya มาแว้วววว..โหลดเลยจร้าาา..
hotnews
  เชิญเข้าร่วมอบรมทักษะการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์...
hotnews
สำนักหอสมุดขอเชิญชวนค่ะ
ในวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.30-16.30 น.
ขอเรียนเชิญอาจารย์-นักวิจัย นักศึกษาบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
"ทักษะการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แบบมืออาชีพ"
วิทยากร โดย คุณจิรวัฒน์ พรหมพร จากบริษัท บุ๊คโปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ผู้ซึ่งเป็นวิทยากรที่มากความสามารถและมีประสบการณ์ด้านเทคนิคการสืบค้นขั้นสูง สำหรับอาจารย์นักวิจัย นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ในการหาบทความวิชาการระดับนานาชาติ

? สนใจเข้าร่วมกิจกรรมลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ >> http://library.cmu.ac.th/actdb/register

*เริ่มลงทะเบียนภายในงานได้ตั้งแต่เวลา 9.00 น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 สำนักหอสมุด
ในวันงานเชิญรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันนะคะ
(ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆค่ะ)
  ถอนการติดตั้งโปรแกรม ADOBE.
hotnews
  สัมมนาทางวิชาการในระดับปริญญาเอก
hotnews
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา ได้นำเสนอความรู้ทางวิชาการที่กำลังเป็นที่สนใจและเกี่ยวข้องกับงานดุษฎีนิพนธ์ รายงานความก้าวหน้าของดุษฎีนิพนธ์ และได้รับข้อคิดเห็นอันจะเป็นประโยชน์ต่อไปในการทำดุษฎีนิพนธ์ ตลอดจนได้รับความรู้ในด้านต่างๆ ที่เป็นปัจจุบัน

กำหนดการดังแนบ
  การประชุมวิชาการสำหรับเภสัชกร
hotnews
   เอกสารประกอบ ::    care_phar.jpg

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play