สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม
hotnews
  สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
hotnews
  ขอแสดงความชื่นชม ยินดีกับบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 54 ทุกท่าน
hotnews
  ประกาศ ร่าง ตารางสอบกลางภาค 2/2562
hotnews
  Dark matter silent killer
hotnews
  Twin Screws Granulator.
hotnews
  ทุนองค์การเภสัชกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563
hotnews
รายละเอียด ::
ด้วยองค์การเภสัชกรรม ได้ประกาศให้ทุนวิจัยของกองทุนสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวงเงิน 1,000,000 - 3,000,000 บาท/โครงการ วงเงินสนับสนุนรวม 25,000,000 บาท โดยเปิดรับตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม ? 31 มีนาคม 2563 โดยมีกรอบการวิจัยดังนี้:
1. โครงการวิจัยนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ขององค์การเภสัชกรรม
2. โครงการวิจัยนวัตกรรมยาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรโดยเฉพาะผู้สูงอายุในเชิงป้องกันหรือรักษาโรคในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ที่มีข้อมูลผลการวิจัยพร้อมต่อยอดในระดับอุตสาหกรรม
3. โครงการวิจัยนวัตกรรมการพัฒนาสูตรตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรสำหรับโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) / โรคสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อการบำบัดโรคและลดความเสี่ยงการเกิดโรค
4. โครงการวิจัยนวัตกรรมการพัฒนาวัสดุอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่อตอบโจทย์ปัญหาสาธารณสุขหรือรองรับสังคมผู้สูงอายุ
5. โครงการวิจัยนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการในการเข้าถึงยาและเวชภัณฑ์เพื่อสุขภาพของประชาชน เช่น การผลิต การบริการ application การออกสู่ตลาด และการกระจายสินค้า เป็นต้น
ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ ได้ที่ https://www.gpo.or.th/Default.aspx?tabid=302&language=en-US

ประกาศ/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1. ประกาศมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการบริหารและการจัดการเงินทุนวิจัยที่ได้รับจากแหล่งทุนภายนอก ฉบับที่ 2 ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2545
2. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารและการจีดการงานวิจัยของคณะเภสัชศาสตร์ พ.ศ. 2546 ประกาศ ณ 30 มิถุนายน 2546

ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการได้โดยตรง เนื่องจากเป็นทุนภายนอก ขอให้ผู้เสนอโครงการกำหนดค่าบริหารโครงการ 10% ของงบประมาณทั้งโครงการ ตามประกาศข้างต้น ทั้งนี้ขอให้สรุปรายละเอียดแจ้งหน่วยบริหารงานวิจัย คณะฯ แจ้งยัง email: research.rxcmu@gmail.com เพื่อเป็นข้อมูลในการประสานงานต่อไป
  How to manage the research.
hotnews
  Pharmacy Event 2020
hotnews
  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานฯ
hotnews
ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรสายปฏิบัติงาน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดำเนินงานด้าน EdPEx ของคณะเภสัชศาสตร์ ในวันพุธที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 14.00-15.30 น. ณ ห้องประชุม 2

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play