การใช้เครื่องวัดขนาดอนุภาคนาโน
hotnews
  การสรรหาศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าผู้ทรงคุณค่า
hotnews
ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นเนื่องในวาระงานครบรอบ 55 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยลัยเชียงใหม่
   เอกสารประกอบ ::    Alum62-1.pdf
  วันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ และพิธีเจิมป้ายศูนย์นวัตกรรมสมุนไพร
hotnews
กำหนดการพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ และพิธีเจิมป้ายศูนย์นวัตกรรมสมุนไพร และแนะนำผลิตภัณฑ์
วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิจกรรมที่ 1 พิธีสงฆ์ ณ โถงหน้าห้องงานบริหารทั่วไป

เวลา 07.09 น. พิธีบูชาท้าวจตุโลกบาล (ขึ้นท้าวทั้งสี่) และสักการะพระภูมิเจ้าที่
เวลา 08.00 น. แขกผู้มีเกียรติ คณาจารย์ บุคลากร ลงทะเบียน และ พร้อมกันบริเวณพิธี
เวลา 09.00 น. พระสงฆ์มาถึงบริเวณพิธี
เวลา 09.09 น. ประกอบพิธีทางศาสนา ณ โถงหน้างานบริหารทั่วไป อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
- ประธานในพิธีจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัย ไหว้พระสมาทานศีล
- ประธานจุดธูปบอกกล่าวดวงวิญญาณบุคลากรที่เสียชีวิต และแผ่เมตตา
- พระสงฆ์ 9 รูป สวดมาติกาและบังสุกุล กล่าวสัมโมทนียกถาและอนุโมทนา อุทิศบุญกุศล
ถึง คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาของคณะผู้ล่วงลับ
- ประธานจุดเทียนน้ำมนต์ มัคนายกอาราธนาพระปริตร
- พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
- ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม และถวายภัตตาหาร
- พระสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถาและอนุโมทนา
เวลา 10.00 น. เสร็จพิธี

กิจกรรมที่ 2 พิธีเจิมป้ายศูนย์นวัตกรรมสมุนไพร และแนะนำผลิตภัณฑ์

เวลา 10.15 น. - หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมสมุนไพร กล่าวรายงาน
- คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัตนนันท์)
กล่าวเปิดงานและแสดงความยินดี
- พิธีเจิมป้ายศูนย์นวัตกรรมสมุนไพร โดย พระครูธีรสุตพจน์ เจ้าอาวาสวัดผาลาด
และแนะนำผลิตภัณฑ์
เวลา 11.15 น. - พิธีมอบรางวัลบุคลากรสายสนับสนุนดีเด่น ประจำปี 2561
และแนะนำอาจารย์ และบุคลากรใหม่
- พิธีแสดงความยินดีแก่อาจารย์ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น
เวลา 11.45 น. เชิญรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน บริเวณโถงหน้างานบริหารทั่วไป
  การเลือกสายวิชาชีพตามหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2556
hotnews
  CRISPR Cas9
hotnews
  Interesting Issues in Pharmacotherapy 2019
hotnews
รายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครออนไลน์
https://www.pharmacy.cmu.ac.th/cpe/detail.php?op=conference_course&course=0020
   เอกสารประกอบ ::    cpe1-01-01.jpg
  การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 27/2562 เรื่อง การตรวจติดตามปฏิกิริยาไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
hotnews
รายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมอบรมออนไลน์ :
https://www.pharmacy.cmu.ac.th/cpe/detail.php?op=conference_course&course=0014
  การถ่ายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์
hotnews
กิจกรรม
-สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนานวัตกรรมสมุนไพร สำหรับเครื่องสำอาง ภาคเหนือ
-ถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้ประกอบการสมุนไพรเครื่องสำอาง ที่ได้เข้าร่วมโครงการ
-การออกบูธผลิตภัณฑ์สมุนไพรเครื่องสำอางจากผู้ประกอบการกลุ่มตัวอย่าง
-ชมนวัตกรรมและความพร้อมในการส่งเสริมการพัฒนางาน ด้านสมุนไพรของประเทศ จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ลงทะเบียน ตั้งแต่วันนี้ ? 19 มีนาคม 2562
ฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย
Link URL: https://goo.gl/forms/1DecAEE3XF2969ch2

สอบถามเพิ่มเติม
0817843063
   เอกสารประกอบ ::    herb-01.jpg
  ประกาศตารางสอบ กลางภาค 2/2561
hotnews
  CMU-eTEGS
hotnews

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play