โครงการประชุมวิชาการ เภสัชศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2561
hotnews
  ประกาศรายชื่ออาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับเลือกเข้าโครงการผู้ช่วยนักวิจัยรุ่นเยาว์ ประจำปี 2561
hotnews
รายชื่อดังแนบ
  ประกาศตารางสอบปลายภาค 2/2560
hotnews
   เอกสารประกอบ ::    ประกาศตารางสอบปลายภาค-602.xlsx
  การจัดสรรทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษกรุ่นที่ 21
hotnews
  งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561
hotnews
กำหนดการงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561

วันพุธที่ 11 เมษายน 2561
พิธีบูชาเจดีย์ทรายถวายตุง
เวลา 09.30 น. พร้อมกันหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
เวลา 10.00 น. เคลื่อนขบวนไปวัดสวนดอก จังหวัดเชียงใหม่
เวลา 10.30 น. บูชาเจดีย์ทราย ถวายตุง และร่วมพิธีสืบชะตา

วันศุกร์ที่ 13 เมษายน 2561
พิธีแห่พระพุทธรูปมหาวิทยาลัย
เวลา 12.00 น. พร้อมกัน ณ หน้าโถงงานบริหารทั่วไป รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.30 น. เดินทางออกจากคณะฯไป ปั๊มน้ำมันเอสโซ่ ESSO ถนนเจริญเมือง
เวลา 14.00 น. เริ่มเดินขบวนแห่พระพุทธรูป
เวลา 16.30 น. เดินทางถึงวัดพระสิงห์วรมหาววิหาร

วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561
พิธีดำหัวอดีตคณบดี คณบดี อดีตคณาจารย์อาวุโสและบุคลากรอาวุโส
เวลา 10.30 น. คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ นักศึกษาทุกท่าน พร้อมกัน
บริเวณพิธีฯ
เวลา 10.45 น. อดีตคณบดี คณบดี อดีตคณาจารย์และบุคลากรผู้อาวุโสสรงน้ำพระพุทธรูป
เวลา 11.00 น. - รองคณบดีฝ่ายบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์กล่าวรายงาน และขอพร
เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์
- ผู้แทนคณาจารย์, ผู้แทนพนักงาน, ผู้แทนเจ้าหน้าที่ และผู้แทนนักศึกษา
มอบเครื่องไหว้ดำหัวและของที่ระลึกแก่อดีตคณบดี คณบดี อดีต
คณาจารย์และบุคลากรผู้อาวุโส
- อดีตคณบดี คณบดี อดีตคณาจารย์และบุคลากรผู้อาวุโสกล่าวอวยพร
- ผู้มาร่วมงานพิธีฯ ทยอยเข้าร่วมดำหัว
เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

พิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี อดีตคณาจารย์อาวุโสและบุคลากรอาวุโส
เวลา 13.15 น. รถออกจากคณะ
เวลา 13.30 น. คณบดีนำคณาจารย์ พนักงาน ขึ้นสรงน้ำพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย
ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวลา 14.00 น. ขบวนดำหัวจากทุกส่วนงานพร้อมกันบริเวณศาลาอ่างแก้ว และเคลื่อนขบวน
เข้าสู่พิธี
เวลา 16.00 น. เสร็จพิธี
  ประเมินกระบวนวิชาและประเมินอาจารย์ 2/2560
hotnews
  โครงการการศึกษาก้าวหน้าปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิตและ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง)
hotnews
โครงการและใบสมัคร
   เอกสารประกอบ ::    grad_sci61.pdf
  ขอเรียนเชิญทุกท่าน กรอกแบบสำรวจความต้องการในการจัดงานประชุมวิชาการสำหรับเภสัชกรและเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562
hotnews
ขอเรียนเชิญทุกท่าน กรอกแบบสำรวจความต้องการในการจัดงานประชุมวิชาการสำหรับเภสัชกรและเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562
  ขับเคลื่อนค่านิยมส่งเสริม ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร
hotnews
  อบรมการพัฒนานวัตกรรมสมุนไพรเครื่องสำอางภาคเหนือ
hotnews
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
ขอเชิญผู้ประกอบการเครื่องสำอางภาคเหนือ เข้าร่วมอบรม
โครงการ "การพัฒนานวัตกรรมสมุนไพรสำหรับเครื่องสำอาง"

วันที่ 28-29 มีนาคม 2561
เวลา 09.00 - 17.00 น.
ณ ห้องเชียงทอง ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ คุ้มขันโตก จังหวัดเชียงใหม่
.
พบกับ กิจกรรมหลักสูตรการอบรม
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาวัตถุดิบสมุนไพรและสารสกัดมาตราฐาน
- หัวข้อ "เทรนด์ 2018 วัตถุดิบสมุนไพรและสารสกัดที่นำมาใช้ในผลิตภัณฑ์"
- "เทคโนโลยี การเตรียมสารสกัดและน้ำมันหอมระเหย ปี 2018"
โดย อ.บังอร เกียรติธนากร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท อุตสาหกรรมเครื่องหอมไทย-จีน จำกัด

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาต้นแบบและนวัตกรรมเครื่องสำอาง/เวชสำอาง/และผลิตภัณฑ์สมุนไพร
- หัวข้อ "พัฒนา เครื่องสำอางสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สปาในยุค AEC"
โดย รศ.ภญ. พิมพร ลีลาพรพิสิฐ ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิจกรรมที่ 3 ประเมินประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์เวชสำอางสากลสมุนไพรไทย
- หัวข้อ "ประเมินประสิทธิภาพ ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในอาสาสมัคร"
โดย ดร.ภญ. จิรพันธ์ ม่วงเจริญ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายวิชาการ บริษัท วันรัต (หน่ำเซียน) จำกัด
- หัวข้อ "ไทยแลนด์ 4.0 แนวโน้มและความท้าทายในการพัฒนาเครื่องสำอางจากสมุนไพร สู่ตลาดโลก"
โดย ศ.ภญ. มาลิน จุลศิริ ประธานฝ่ายวิจัย และพัฒนา บริษัท เอสแลนด์เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

โอกาสมาถึงคุณแล้ว สำรองที่นั่ง ได้ที่ 062-298-8858 (คุณมด)
ดาวน์โหลดใบสมัครเพื่อเข้าร่วมโครงการ

   เอกสารประกอบ ::    cosmetic18.pdf
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play