นางสาวชนนิกานต์ สุพิทยาพร นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสเข้ารับเกียรติบัตรเด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2564
hotnews

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอแสดงความยินดี แก่
นางสาวชนนิกานต์ สุพิทยาพร
นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ในโอกาสเข้ารับเกียรติบัตรเด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2564
จัดโดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ,สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ และชมรมเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 26 กันยายน 2564

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play