ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนอาจารย์และนักศึกษา :
hotnews

1. สนับสนุนอาจารย์ทำงานวิจัยในชั้นเรียน
1.1 การประเมินทักษะที่จำเป็นของนักศึกษา (global citizen, 21st skill, 7 star pharmacist) จำนวน 15,000 บาท x 1 เรื่อง
1.2 การพัฒนากระบวนวิชา และการสอนจริยธรรม จรรยาบรรณในหลักสูตร จำนวน 15,000 บาท x 1 เรื่อง
2. การสนับสนุนเข้าร่วมประชุมวิชาการเกี่ยวกับการศึกษา/ IPE /จริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพ ค่าลงทะเบียน ที่พัก ค่าเดินทาง (เบิกจ่ายตามจริงและตามระเบียบการเงิน) จำนวน 15,000 บาท x 3 ครั้ง= 45,000 บาท
3. สนับสนุนนักศึกษานำเสนอผลงาน
3.1 การส่งเสริมให้นักศึกษาไปนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ (นำเสนอภายในประเทศ)
- เงินรางวัลสนับสนุนในการเสนอผลงาน/การประกวด จำนวน 8,000 บาท x 4 เรื่อง = 32,000 บาท
- การนำเสนอผลงาน mini project (R2R) จำนวน 8,000 บาท x 1 เรื่อง = 8,000 บาท
- เงินรางวัลสนับสนุนในการตีพิมพ์ผลงาน จำนวน 3,000 บาท x 2 เรื่อง = 6,000 บาท
3.2 การส่งเสริมให้นักศึกษาไปนำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ (เบิกจ่ายตามประกาศคณะฯ เกณฑ์การพิจารณาทุนสนับสนุนนักศึกษาไปนำเสนอผลงานวิชาการประกวดผลงานต่างประเทศ) จำนวน 100,000 บาท

รายละเอียดดังแนบ
   เอกสารประกอบ ::    ทุน2560.rar

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play