สัมมนาบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2561
hotnews

กำหนดการ
สัมมนาบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2561
(ครั้งที่ 1)
วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 ณ ห้องพุทธชาด ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
****************************

เวลา 08.45 ? 09.00 น. ลงทะเบียน
เวลา 09.00 ? 10.15 น. คณบดีและทีมบริหาร รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560
ตามพันธกิจ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และ
เปิดให้ซักถามและแลกเปลี่ยน
เวลา 10.15 ? 11.00 น. คณบดีและทีมบริหาร นำเสนอแผนการทำงาน ประจำปี 2561 และ
รับฟังข้อเสนอแนะ
เวลา 11.00 ? 12.00 น. แบ่งกลุ่มเพื่อระดมสมองและให้ข้อคิดเห็นต่อการขับเคลื่อน
การบริหารเพื่อสนับสนุนพันธกิจ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT),
การบริหารจัดการภายในคณะ (เช่น ปรับปรุงสถานที่ การจัดการ
ทรัพยากร), การบริหารจัดการด้านสมุนไพร
เวลา 12.00 ? 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 ? 14.30 น. หัวหน้ากลุ่มนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับทีมบริหาร

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play