การใช้งานเครื่องระเหยแห้งแบบพ่นฝอย (Spray Dryer)
hotnews

อบรมการใช้งานเครื่องระเหยแห้งแบบพ่นฝอย (Spray Dryer) ผลิตภัณฑ์ Buchi รุ่น Mini Spray dryer B-290
วันศุกร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561
ภาคทฤษฎี เวลา 9:00 - 12:00 น. ณ. ห้องพุทธรักษา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
ภาคปฏิบัติ เวลา 13:00 - 16:00 น. ณ. ห้องปฏิบัติการยาเม็ด อาคาร 3

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณนรากร โทร 44336

หมายเหตุ
*ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานเครื่อง spray dryer ผลิตภัณฑ์ Buchi รุ่น Mini Spray dryer B-290 ณ.ห้องปฏิบัติการยาเม็ด ต้องผ่านการเข้าร่วมอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ*
**หมดเขตลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561**
***รับผู้เข้าอบรมจำนวน 40 ท่าน***

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play