งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561
hotnews

กำหนดการงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561

วันพุธที่ 11 เมษายน 2561
พิธีบูชาเจดีย์ทรายถวายตุง
เวลา 09.30 น. พร้อมกันหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
เวลา 10.00 น. เคลื่อนขบวนไปวัดสวนดอก จังหวัดเชียงใหม่
เวลา 10.30 น. บูชาเจดีย์ทราย ถวายตุง และร่วมพิธีสืบชะตา

วันศุกร์ที่ 13 เมษายน 2561
พิธีแห่พระพุทธรูปมหาวิทยาลัย
เวลา 12.00 น. พร้อมกัน ณ หน้าโถงงานบริหารทั่วไป รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.30 น. เดินทางออกจากคณะฯไป ปั๊มน้ำมันเอสโซ่ ESSO ถนนเจริญเมือง
เวลา 14.00 น. เริ่มเดินขบวนแห่พระพุทธรูป
เวลา 16.30 น. เดินทางถึงวัดพระสิงห์วรมหาววิหาร

วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561
พิธีดำหัวอดีตคณบดี คณบดี อดีตคณาจารย์อาวุโสและบุคลากรอาวุโส
เวลา 10.30 น. คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ นักศึกษาทุกท่าน พร้อมกัน
บริเวณพิธีฯ
เวลา 10.45 น. อดีตคณบดี คณบดี อดีตคณาจารย์และบุคลากรผู้อาวุโสสรงน้ำพระพุทธรูป
เวลา 11.00 น. - รองคณบดีฝ่ายบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์กล่าวรายงาน และขอพร
เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์
- ผู้แทนคณาจารย์, ผู้แทนพนักงาน, ผู้แทนเจ้าหน้าที่ และผู้แทนนักศึกษา
มอบเครื่องไหว้ดำหัวและของที่ระลึกแก่อดีตคณบดี คณบดี อดีต
คณาจารย์และบุคลากรผู้อาวุโส
- อดีตคณบดี คณบดี อดีตคณาจารย์และบุคลากรผู้อาวุโสกล่าวอวยพร
- ผู้มาร่วมงานพิธีฯ ทยอยเข้าร่วมดำหัว
เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

พิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี อดีตคณาจารย์อาวุโสและบุคลากรอาวุโส
เวลา 13.15 น. รถออกจากคณะ
เวลา 13.30 น. คณบดีนำคณาจารย์ พนักงาน ขึ้นสรงน้ำพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย
ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวลา 14.00 น. ขบวนดำหัวจากทุกส่วนงานพร้อมกันบริเวณศาลาอ่างแก้ว และเคลื่อนขบวน
เข้าสู่พิธี
เวลา 16.00 น. เสร็จพิธี

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play