กำหนดการพิธีหล่อเทียนพรรษา และถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561
hotnews

กำหนดการพิธีหล่อเทียนพรรษา และถวายเทียนพรรษา

วันที่พฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561
พิธีหลอมเทียนพรรษา
เวลา 08.39 น. ประธานฝ่ายฆราวาส (คณบดีหรือผู้แทน) จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
ประธานฝ่ายสงฆ์ (พระครูธีรสุตพจน์) วางแผ่นเทียน
- คณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ บุคลากร นักศึกษา วางแผ่นเทียน เพื่อร่วมหลอมเทียน
เวลา 09.09 น. บรรยายธรรมะโดย พระครูธีรสุตพจน์ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม
พิธีหล่อเทียนพรรษา
เวลา 09.59 น. ประธานฝ่ายสงฆ์ (พระครูธีรสุตพจน์) หล่อเทียนพรรษา
- ผู้แทนผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ บุคลากร นักศึกษา
ร่วมหล่อเทียนพรรษา

วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561
พิธีสมโภชเทียนพรรษา
เวลา 08.10 น. รถออกจากคณะฯ เพื่อนำเทียนพรรษาของคณะฯ
เข้าร่วมสมโภชในพิธีหล่อเทียนพรรษา ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561
พิธีถวายเทียนพรรษา
เวลา 09.00 น. รถออกจากคณะฯ เพื่อนำเทียนพรรษาไปถวาย
ณ วัดผาลาด อ.เมือง จ.เชียงใหม่
เวลา 09.30 น. กิจกรรมพัฒนาวัดผาลาด
เวลา 10.30 น. ถวายเทียนพรรษา
เวลา 11.15 น. รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 12.00 น. เดินทางกลับ


คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play