การตรวจสุขภาพประจำปี
hotnews

เรียน คณาจารย์ และบุคลากรในสังกัดคณะฯ ทุกท่าน

1. ขออนุญาตแจ้งเวียนทุกท่านอีกรอบค่ะ ในส่วนของรายละเอียด กำหนดวันตรวจสุขภาพ เป็นวันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 การตรวจสุขภาพประจำปี โดยคณะเทคนิคการแพทย์ เวลา 08.00 ? 10.00 น. ณ โถงหน้างานบริหารทั่วไป สำหรับท่านที่ใช้สิทธเบิกตรงจากกรมบัญชีกลาง ในส่วนของพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่ม D และ E (รวมกลุ่ม C) ที่เลือกสถานพยาบาลเป็น รพ.มหาราชนครเชียงใหม่สามารถเข้ารับการบริการฯ ตามเอกสารไฟล์ประกอบที่แนบ และสามารถเข้ารับการตรวจสุขภาพได้ตามช่องทางนี้
1.1 ทาง Link : http://isuandok.med.cmu.ac.th/checkup/
1.2 QR Code ตามเอกสารประกอบไฟล์ที่แนบ
1.3 ติดต่อประสานงาน คุณชลิดา จักรพันธ์ งานประกันสังคม : โทรศัพท์ 053 -935176
1.4 ติดต่อสอบถามคลินิกตรวจสุขภาพ : โทรศัพท์ 053 ? 935639
1.5 ติดต่อตรวจสุขภาพแบบกลุ่ม : โทรศัพท์ 053 ? 935176 / 053 - 935639

2. ท่านใดที่เข้าประกันสังคมฯ สถานรักษาพยาบาลอื่นที่ไม่ใช่ รพ.มหาราชฯ กรุณาติดต่อสถานพยาบาลท่านเลือก และใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ และคณะฯ ยังคงสนับสนุนค่าใช้จ่ายในรายการที่เบิกไม่ได้เหมือนปีที่ผ่านมา (ในส่วนนี้ อยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูลจากการเงินฯ ค่ะ)

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play