สัมมนาทางวิชาการในระดับปริญญาเอก
hotnews

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา ได้นำเสนอความรู้ทางวิชาการที่กำลังเป็นที่สนใจและเกี่ยวข้องกับงานดุษฎีนิพนธ์ รายงานความก้าวหน้าของดุษฎีนิพนธ์ และได้รับข้อคิดเห็นอันจะเป็นประโยชน์ต่อไปในการทำดุษฎีนิพนธ์ ตลอดจนได้รับความรู้ในด้านต่างๆ ที่เป็นปัจจุบัน

กำหนดการดังแนบ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play