ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ทุนอธิการบดีมหวิทยาลัยเชียงใหม่
hotnews

(CMU Presidential Scholarship) โดยมีวัตถุประสงค์
1. เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีศักยภาพและความสามารถสูงทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้มีโอกาสเข้ามาศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อจะได้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก
2.ส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับและตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ
3. สร้างความเชื่อมโยงและความเข้มแข็งด้านวิชาการและการวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกระดับ
4. ผลิตบัณฑิตทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณภาพ
5. สร้างความเป็นเลิศด้านวิชาการและการวิจัยที่ตอบสนองนโยบายการพัฒนาประเทศและยุทธศาสตร์เชิงรุกของมหาวิทยาลัย

สำหรับท่านผุ้ที่สนใจ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
https://www.grad.cmu.ac.th/main.php?p=11&&news_id=1000000879

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play