การสอบสัมภาษณ์ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ TCAS รอบ 3 กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ปีการศึกษา 2562
hotnews

ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ ดำเนินการดังนี้

วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562

09.15 น. - 1. ตรวจสุขภาพและทดสอบสุขภาพจิต (download แบบฟอร์ม รายงานการตรวจสุขภาพ พร้อมกรอกข้อมูลในหน้าที่ 1 และติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย นำไปยื่นให้เจ้าหน้าที่) ณ หน่วยสร้างเสริมสุขภาพ ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์

12.30-13.30 น. - 2. รายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์ ณ ห้องพวงคราม ชั้น 2 อาคาร 1 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

13.30-15.30 น. - 3. สอบสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุม 1 และ ห้อง พวงชมพู ชั้น 2 อาคาร 1 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ทั้งนี้ ให้นำเอกสารต่อไปนี้มาในรายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์ ดังนี้
- รายงานผลการตรวจสุขภาพ
- ใบสมัคร TCAS รอบ 3 กสพท. ที่ระบุสาขาวิชาที่สมัครและพร้อมลำดับการเลือก (พิมพ์ออกจากระบบเท่านั้น)
- ใบยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Clearing House รอบที่ 3
- ใบประกาศนียบัตร (ปพ.2) หรือใบระเบียนผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.1)
   เอกสารประกอบ ::    TCAS.pdf

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play