การประเมินความคุ้มค่าของมาตรการด้านสุขภาพ
hotnews

การประเมินความคุ้มค่าของมาตรการด้านสุขภาพ
(Economic evaluation for Healthcare Intervention)
วันที่ 17-19 กรกฎาคม 2562
ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่
http://cpe.pharmacy.cmu.ac.th/detail.php?op=conference_course&course=0015

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play