ขอแจ้งขอความคืบหน้าในการดำเนินการเงินบริจาค..
hotnews

คณะเภสัชศาสตร์ ขอแจ้งขอความคืบหน้าในการดำเนินการเงินบริจาค เงินทำบุญที่ได้รับความกรุณาจากศิษย์เก่า ผู้มีจิตศรัทธา ดังต่อไปนี้
1. สรุปยอดเงินบริจาคเงินเพื่อปรับปรุงห้องปฏิบัติการเคมีล่าสุด ได้แก่ 7,310,687.14 บาท ซึ่งยอดบริจาคเงินนี้สูงกว่าเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ที่ 6,000,000 บาท คณะฯ ขอขอบพระคุณศิษย์เก่าทุกท่านที่ได้กรุณาบริจาคเงินให้แก่คณะฯ เป็นอย่างดียิ่ง งบประมาณนี้จะถูกนำไปใช้ในการปรับปรุงห้องปฏิบัติการเคมีตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ งบประมาณส่วนเกินที่เหลืออยู่ ขออนุญาตนำไปปรับปรุงห้องเขียวมะกอก ซึ่งปัจจุบันใช้เป็นห้องที่ทำการของชมรมเภสัชบัณฑิต และจะได้ใช้เป็นห้องสำหรับรับรองศิษย์เก่าที่กลับมาเยี่ยมเยือนคณะฯ ในโอกาสต่อไป
2. สำหรับยอดเงินทำบุญสร้างพระพุทธรูปและหอพระฯ เงินทำบุญได้นำมาดำเนินการ เพื่อการหล่อพระฯ และหมอชีวกฯ สร้างและตกแต่งหอพระฯ ประกอบพิธีทางศาสนา และสร้างพระหน้าตัก 5 นิ้ว เพื่อมอบให้ผู้ร่วมทำบุญ ค่าใช้จ่ายส่วนเกิน จึงต้องใช้จากเงินทำบุญที่ได้จากการให้เช่าบูชาพระกริ่งฯ ซึ่งเภสัชกรสุริยะ ตรุณรัตน์ ได้นำมามอบให้คณะฯ จำนวน 800,000 บาท (รายละเอียดบัญชีรายรับ-รายจ่าย จะนำมาเรียนให้ทุกท่านทราบอีกครั้ง หลังจากเคลียร์ทุกรายการเรียบร้อยแล้ว)
นอกจากนี้ เภสัชกรสุริยะ ตรุณรัตน์ จะได้นำรายได้จากการให้บูชาพระกริ่งที่ได้จัดสร้างใน พ.ศ.2552 มามอบให้คณะฯ อีกจำนวน 150,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะฯ ได้จัดซื้อเครื่องปรับอากาศใหม่เพื่อใช้ในห้องเรียนหรือห้องปฏิบัติการทดแทนเครื่องเดิมที่ได้ใช้งานมานาน
เมื่อพิจารณาจากงบประมาณในส่วนนี้ทั้งหมด และเมื่อได้ปรึกษากับเภสัชกรสุริยะ ที่ได้มีความตั้งใจในการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศใหม่ให้คณะฯ จึงได้มีความเห็นพ้องกันว่าจะนำเงินที่ได้จากการทำบุญและการให้บูชาพระกริ่งฯ ไปใช้ในการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศห้องกระถินณรงค์ (ห้อง slope ขนาดใหญ่) มูลค่า 960,000 บาท ซึ่งใช้มาเป็นระยะเวลากว่า 35 ปีแล้ว (แอร์มีอายุการใช้งาน 10-15 ปี) เครื่องปรับอากาศดังกล่าว เป็นระบบ Inverter สามารถประหยัดไฟฟ้าได้ 46%
คณะเภสัชศาสตร์ ขอขอบคุณ เภสัชกรสุริยะ ตรุณรัตน์ เป็นอย่างสูง และขอขออนุโมทนาในบุญที่ทุกท่านได้สร้างร่วมกันมา ณ โอกาสนี้

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play