การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 25/2563
hotnews

แนวทางและการจัดการใหม่ในการบริบาลเภสัชกรรม

(New Trend and Approach in Pharmaceutical Care: Clinical Reasoning and Case-based Approach 2020)

ระหว่างวันที่ 25?29 พฤษภาคม 2563

ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

https://cpe.pharmacy.cmu.ac.th/detail.php?op=conference_course&course=0024

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play