สัมมนาเพื่อการพัฒนาความก้าวหน้าในงานและการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ ครั้งที่ 2
hotnews
  ประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิค ปี 2561 เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานทางเภสัชศาสตร์ (Basic Data Analysis for Pharmaceutical Research)
hotnews

งานประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิค ปี 2561 เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานทางเภสัชศาสตร์ (Basic Data Analysis for Pharmaceutical Research)
ระหว่างวันที่ 4-8 มิถุนายน 2561
ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

เภสัชกรผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ สามารถนับสะสมเป็นหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทาง เภสัชศาสตร์ (CE-credit) ได้ประมาณ 36 หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง ทั้งนี้ โดยผู้เข้าร่วมการประชุมฯ จะต้องลงชื่อครบถ้วนทุกหัวข้อกำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ

ผู้สนใจโปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สมัครออนไลน์ ได้ที่
www.pharmacy.cmu.ac.th/CPE เท่านั้น
??.ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561...?
   เอกสารประกอบ ::    BasicDataAnalysis-2018.rar
  ประกาศรายชื่อ
hotnews
   เอกสารประกอบ ::    ประกาศผล6+1.pdf
  งานประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิค ปี 2561 เรื่อง หลักฐานเชิงประจักษ์ของยาสมุนไพร จากวิจัยสู่การปฏิบัติ
hotnews
จัดขึ้นระหว่าวันที่ 21-23 พ.ค.2561
ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง

สมัครได้ทาง http://pharmacy.cmu.ac.th/CPE/ เท่านั้น
   เอกสารประกอบ ::    Slide1_0.JPG
  ขอความร่วมมือนักศึกษาทุกท่านเข้าร่วมประเมินฯ
hotnews
- ประเมินการเรียนการสอนฯ
https://mis.cmu.ac.th/cmumis/App_General/login.aspx

- ความพึงพอใจต่อปัจจัยสนับสนุนนักศึกษาและปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfZmaZkdMHLII83h6bvV6e7RBIH0KutKtdZlSpK8yjtjMkcQ/viewform
  ประกาศรายชื่ออาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับเลือกเข้าโครงการผู้ช่วยนักวิจัยรุ่นเยาว์ ประจำปี 2561
hotnews
รายชื่อดังแนบ
  โครงการประชุมวิชาการ เภสัชศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2561
hotnews
  ประกาศตารางสอบปลายภาค 2/2560
hotnews
   เอกสารประกอบ ::    ประกาศตารางสอบปลายภาค-602.xlsx
  การจัดสรรทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษกรุ่นที่ 21
hotnews
  งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561
hotnews
กำหนดการงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561

วันพุธที่ 11 เมษายน 2561
พิธีบูชาเจดีย์ทรายถวายตุง
เวลา 09.30 น. พร้อมกันหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
เวลา 10.00 น. เคลื่อนขบวนไปวัดสวนดอก จังหวัดเชียงใหม่
เวลา 10.30 น. บูชาเจดีย์ทราย ถวายตุง และร่วมพิธีสืบชะตา

วันศุกร์ที่ 13 เมษายน 2561
พิธีแห่พระพุทธรูปมหาวิทยาลัย
เวลา 12.00 น. พร้อมกัน ณ หน้าโถงงานบริหารทั่วไป รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.30 น. เดินทางออกจากคณะฯไป ปั๊มน้ำมันเอสโซ่ ESSO ถนนเจริญเมือง
เวลา 14.00 น. เริ่มเดินขบวนแห่พระพุทธรูป
เวลา 16.30 น. เดินทางถึงวัดพระสิงห์วรมหาววิหาร

วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561
พิธีดำหัวอดีตคณบดี คณบดี อดีตคณาจารย์อาวุโสและบุคลากรอาวุโส
เวลา 10.30 น. คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ นักศึกษาทุกท่าน พร้อมกัน
บริเวณพิธีฯ
เวลา 10.45 น. อดีตคณบดี คณบดี อดีตคณาจารย์และบุคลากรผู้อาวุโสสรงน้ำพระพุทธรูป
เวลา 11.00 น. - รองคณบดีฝ่ายบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์กล่าวรายงาน และขอพร
เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์
- ผู้แทนคณาจารย์, ผู้แทนพนักงาน, ผู้แทนเจ้าหน้าที่ และผู้แทนนักศึกษา
มอบเครื่องไหว้ดำหัวและของที่ระลึกแก่อดีตคณบดี คณบดี อดีต
คณาจารย์และบุคลากรผู้อาวุโส
- อดีตคณบดี คณบดี อดีตคณาจารย์และบุคลากรผู้อาวุโสกล่าวอวยพร
- ผู้มาร่วมงานพิธีฯ ทยอยเข้าร่วมดำหัว
เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

พิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี อดีตคณาจารย์อาวุโสและบุคลากรอาวุโส
เวลา 13.15 น. รถออกจากคณะ
เวลา 13.30 น. คณบดีนำคณาจารย์ พนักงาน ขึ้นสรงน้ำพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย
ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวลา 14.00 น. ขบวนดำหัวจากทุกส่วนงานพร้อมกันบริเวณศาลาอ่างแก้ว และเคลื่อนขบวน
เข้าสู่พิธี
เวลา 16.00 น. เสร็จพิธี

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play