ขอเชิญคณาจารย์และนักศึกษาบัณฑิตศึกษาทุกท่านเข้าร่วมการสัมมนาระดับปริญญาเอก
hotnews
   เอกสารประกอบ ::    กำหนดการ259-1.pdf
  ขอเชิญนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สุภาพทุกสถาบัน เข้าร่วมอบรมระยะสั้น เรื่อง เชื้อดื้อยาต้านจุลชีพและการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสมสำหรับผู้ป่วยนอก
hotnews
ขอเชิญนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สุภาพทุกสถาบัน เข้าร่วมอบรมระยะสั้น เรื่อง เชื้อดื้อยาต้านจุลชีพและการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสมสำหรับผู้ป่วยนอก

วันที่ 31 พ.ค - 1 มิ.ย 2560
ณ ห้องกระถินณรงค์ คณะเภสัชศาสตร์ มช
ไม่มีค่าใช้จ่าย
สอบถาม นางสาวปรียานุช อินทะปัด
โทร. 053-941515
mail = pctccmu@gmail.com

ลงทะเบียนออนไลน์ที่
https://goo.gl/forms/srOnBmRNnW6lD0ZC2

* จนถึงวันที่ 28 พ.ค.2560
  รับสมัครงานประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก Advanced Data Analysis for Pharmaceutical Research
hotnews
รับสมัครงานประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก Advanced Data Analysis for Pharmaceutical Research รหว่างวันที่ 14-16 มิถุนายน 2560
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
สมัครได้ทาง http://pharmacy.cmu.ac.th/conference เท่านั้น


ติดต่อ - นางสาวจตุพร สุวรรณกิจ (087-3118087) Line ID : bee_pharm
- ภญ.พัชราวัลย์ มีศิลป์ (086-6733447) Line ID: Rx47318
   เอกสารประกอบ ::    Advance_data.rar
  รับสมัครงานประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก เรื่อง New Trend and Approach in Pharmaceutical Care
hotnews
รับสมัครงานประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก เรื่อง New Trend and Approach in Pharmaceutical Care (แนวทางและการจัดการใหม่ในการบริบาลทางเภสัชกรรม) ระหว่างวันที่ 10-14 กรกฎาคม 2560
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560
สมัครได้ทาง http://pharmacy.cmu.ac.th/conference เท่านั้น


ติดต่อ - นางสาวจตุพร สุวรรณกิจ (087-3118087) Line ID : bee_pharm
- ภญ.พัชราวัลย์ มีศิลป์ (086-6733447) Line ID: Rx47318
   เอกสารประกอบ ::    โครงการประชุมNewtrend2560.pdf
  รับสมัครงานประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก เรื่อง การแพทย์แผนไทย การแพทย์ผสมผสาน และผลิตภัณฑ์ที่ใช้)
hotnews
รับสมัครงานประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก เรื่อง การแพทย์แผนไทย การแพทย์ผสมผสาน และผลิตภัณฑ์ที่ใช้) ระหว่างวันที่ 22-26 พฤษภาคม 2560
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2560
สมัครได้ทาง http://pharmacy.cmu.ac.th/conference เท่านั้นติดต่อ - นางสาวจตุพร สุวรรณกิจ (087-3118087) Line ID : bee_pharm
- ภญ.พัชราวัลย์ มีศิลป์ (086-6733447) Line ID: Rx47318
   เอกสารประกอบ ::    แพทย์แผนไทย.rar
  ประกาศรายชื่ออาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการฯ
hotnews
   เอกสารประกอบ ::    sci.jpg
  ประเพณีสงกรานต์ 2560
hotnews
กำหนดการดังแนบ
   เอกสารประกอบ ::    กำหนดการสงกรานต์60.jpg
  วันคล้ายวันสถาปนาคณะฯ ประจำปี 2560 (ครบรอบ 53 ปี)
hotnews
ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ กำหนดจัดงานพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะฯ
ประจำปี 2560 (ครบรอบ 53 ปี) ในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคล รวมทั้งให้คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้เกษียณอายุราชการ ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีกำหนดการดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาร่วมงานทำบุญฯและขอความกรุณาส่งแบบตอบรับร่วมงานฯ ไปยังหน่วยธุรการและสารบรรณ ภายในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 ด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง
   เอกสารประกอบ ::    กำหนดการคณะ.docx
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (CMU e-document)
hotnews
ด้วยทางมหาวิทยาลัยมีนโนบายขับเคลื่อนเป็นมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ (e-University) จึงได้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศต่างๆ มากมายเพื่อมาช่วยในการทำงานให้สะดวกและรวดเร็วขึ้น และคณะฯ ได้มองเห็นระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (CMU e-document) ที่สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่คณะฯ ได้ และสามารถลดระยะเวลาการดำเนินงานและขั้นตอนต่างๆ ลงได้ มีความสะดวกรวดเร็วในการทำงาน
ดังนั้นทางหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอเชิญท่านและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับระบบงานสารบรรณเข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบ CMU e-document ใน วันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะเภสัชศาสตร์ โดยมี 2 ช่วงเวลา ดังนี้
รอบที่ 1 เวลา 9.30 ? 11.30 น.
รอบที่ 2 เวลา 13.00 -15.00 น.

สมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่ https://goo.gl/forms/Mx9GaU4vKoEWKLj82
หรือโทรแจ้งได้ที่ รสสุคนธ์ 44339 email= rossukon.t@cmu.ac.th
ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2560
  โครงการเพื่อสนับสนุนการทำวิจัยของคณาจารย์
hotnews
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play