สัปดาห์เภสัชกรรม 2559
hotnews
  วันแม่แห่งชาติ
hotnews
  รับสมัครงานประชุมวิชาการ เรื่อง Data Analysis for Pharmaceutical Research
hotnews
รับสมัครงานประชุมวิชาการ เรื่อง Data Analysis for Pharmaceutical Research

ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2559
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่


ผู้สนใจโปรดติดต่อ
หน่วยบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Email : patcharindic@gmail.com
โทรศัพท์ 0-5394-4374
สมัครออนไลน์ และ/หรือ Download ใบสมัครได้ที่ www.pharmacy.cmu.ac.th/conference
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2559
   เอกสารประกอบ ::    DataAnalysis_data.pdf
จดหมายDataAnalysis.pdf
  เชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทักษะขั้นสูงของสมดุลร่างกายด้วยมณีเวช
hotnews
เชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทักษะขั้นสูงของสมดุลร่างกายด้วยมณีเวช
ระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2559
ณ โรงแรมดิเอมเพรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

การสมัคร ผู้สนใจโปรดแจ้งความจำนงไปยัง
- หน่วยบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Email : healthcenterpharcmu@gmail.com โทรสาร: 053-894163

- สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 086-4488073 0-5394-4374
- สมัครออนไลน์ หรือ Download ใบสมัครได้ที่ www.pharmacy.cmu.ac.th/conference

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 หรือจนกว่าจะรับเต็มจำนวน
  ปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับบบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
hotnews
   เอกสารประกอบ ::    Pr.pdf
  ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกท่าน.
hotnews
  โครงการการศึกษาก้าวหน้าปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิตและวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง)
hotnews
ระดับปริญญาโท
ภาษาไทย : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง)
วท.ม. (วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง)
ภาษาอังกฤษ : Master of Science (Cosmetic Science)
M.S. (Cosmetic Science)
เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 5 เข้าเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2559

รายละเอียดดังแนบ :
  สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
hotnews
หลักสูตร "เทคนิคการสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตรเพื่อการวิจัยและพัฒนาสำหรับนักวิจัย
และบุคลากรของหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันอุดมศึกษา"
ครั้งที่ 1 ในวันที่ 18-20 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมอีสติน ตัน จังหวัดเชียงใหม่

กำหนดการและรายละเอียดดังแนบ :

  รับสมัครงานประชุมวิชาการ เรื่อง หลักฐานเชิงประจักษ์ทางการแพทย์สำหรับระบบการจัดการด้านยา
hotnews
รับสมัครงานประชุมวิชาการ เรื่อง หลักฐานเชิงประจักษ์ทางการแพทย์สำหรับระบบการจัดการด้านยา การสร้างความเข้มแข็งของบทบาทเภสัชกรโรงพยาบาล (Evidence-Based Medicine for Medical Management System: Strengthening Role of Hospital Pharmacist)

ระหว่างวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2559
ณ ห้องอิมพีเรียลบอลรูม โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่


ผู้สนใจโปรดติดต่อ
หน่วยบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Email : patcharindic@gmail.com
โทรศัพท์ 0-5394-4374
สมัครออนไลน์ และ/หรือ Download ใบสมัครได้ที่ www.pharmacy.cmu.ac.th/conference
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
hotnews
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.pharmacy.cmu.ac.th/admin/files_hotnews_new/cos_phar_cmu59.pdf
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play