ประเมินกระบวนวิชาและประเมินอาจารย์ 2/2560
hotnews
  โครงการการศึกษาก้าวหน้าปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิตและ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง)
hotnews
โครงการและใบสมัคร
   เอกสารประกอบ ::    grad_sci61.pdf
  ขอเรียนเชิญทุกท่าน กรอกแบบสำรวจความต้องการในการจัดงานประชุมวิชาการสำหรับเภสัชกรและเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562
hotnews
ขอเรียนเชิญทุกท่าน กรอกแบบสำรวจความต้องการในการจัดงานประชุมวิชาการสำหรับเภสัชกรและเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562
  ขับเคลื่อนค่านิยมส่งเสริม ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร
hotnews
  Show and Share: Teaching Method
hotnews
   เอกสารประกอบ ::    ประกาศวิชาทวนสอบ2-60.pdf
  Outcome-Based Education for Pharmacy Curriculum Development
hotnews
กำหนดการ
08.00-08.20 น. ลงทะเบียน
08.20-08.30 น. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์กล่าวเปิดการอบรม
8.30-10.00 น. หลักการจัดการศึกษาแบบใช้ผลสัมฤทธิ์เป็นฐาน (Outcome-Based Education: OBE)
โดย อาจารย์ ดร.นพ.ดนัย วังสตุรค
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10.00-10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.15-12.00 น. กระบวนการออกแบบหลักสูตรโดยใช้แนวคิด OBE: ขั้นตอน และการกำหนดผลสัมฤทธิ์
โดย อาจารย์ ดร.นพ.ดนัย วังสตุรค
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30 น. กระบวนการออกแบบหลักสูตรโดยใช้แนวคิด OBE: การจัดทำพิมพ์เขียวของหลักสูตร
โดย อาจารย์ ดร.นพ.ดนัย วังสตุรค
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14.30-14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45-16.30 น. การออกแบบการเรียนการสอน และ การจัดทำแผนการสอนรายกระบวนวิชาโดยใช้แนวคิด OBE
โดย อาจารย์ ดร.นพ.ดนัย วังสตุรค
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
  เกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานระดับปริญญาตรี
hotnews
   เอกสารประกอบ ::    ประกาศ-นศ.ช่วยสอน.pdf
  Double Degree Program: DDP
hotnews
รายละเอียดใบสมัครดังแนบ
   เอกสารประกอบ ::    ประกาศรับสมัคร-rev1.pdf
  การใช้งาน เครื่อง Microplate EZ read 400
hotnews
  กำหนดการสัมมนาทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
hotnews

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play