ขอแสดงความยินดี
hotnews
นศ.ที่ได้รางวัลจากการแข่งขันทักษะทางด้านเภสัชกรรม ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2559 ได้แก่

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขัน Patient Counseling Event ภาคภาษาอังกฤษ
- นายณัฐดนัย ปัญญาคม
- น.ส.ผกาวดี ริดด์

โดยในงานดังกล่าว แบ่งการแข่งขันเป็น 2 รูปแบบคือ การแข่งขันการให้คำปรึกษาภาคภาษาอังกฤษ โดยมีทีมผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 13 ทีม การแข่งขันการให้คำปรึกษาภาคภาษาไทย มีทีมผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 18 ทีม
ทั้งนี้ จัดขึ้นโดยสภาเภสัชกรรม ร่วมกับ เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และสหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งปร?ะเทศไทย (สนภท.)
  ขอแสดงความยินดี
hotnews
นศ.ที่ได้รางวัลจากการแข่งขันทักษะทางด้านเภสัชกรรม ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2559 ได้แก่
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขัน Patient Counseling Event ภาคภาษาไทย
- นายสุรเดช ประถมศักดิ์
- นายภัทรวัต ทะแกล้วพันธุ

โดยในงานดังกล่าว แบ่งการแข่งขันเป็น 2 รูปแบบคือ การแข่งขันการให้คำปรึกษาภาคภาษาอังกฤษ โดยมีทีมผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 13 ทีม การแข่งขันการให้คำปรึกษาภาคภาษาไทย มีทีมผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 18 ทีม
ทั้งนี้ จัดขึ้นโดยสภาเภสัชกรรม ร่วมกับ เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และสหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งปร?ะเทศไทย (สนภท.)
  พรบ.ยา
hotnews
  การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ยาและการประเมินความถูกต้องของการผลิต
hotnews
  รับสมัครการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกสำหรับการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
hotnews
รับสมัครการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 11 /2559
เรื่อง การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกสำหรับการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
(Thai Traditional Medicine and Alternative Medicine for Patient with Chronic Illness)
ระหว่างวันที่ 16-20 พฤษภาคม 2559
ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

การรับสมัคร
1. สมัครออนไลน์ หรือ Download ใบสมัครได้ที่ www.pharmacy.cmu.ac.th/conference
2. ส่งแบบฟอร์มการสมัครมาที่
หน่วยบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Email : patcharindic@gmail.com

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2559
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-5394-4374
   เอกสารประกอบ ::    thaitradition11-59.pdf
  กระบวนการตรวจรับรองความใช้ได้ของวิธีการประกันและวิธีการควบคุมคุณภาพ
hotnews
  ขอแสดงความยินดี รศ.ดร.ภก.จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์
hotnews
  สรรสร้างเอกลักษณ์สปาไทยล้านนาด้วยผลไม้ตามฤดูกาล
hotnews
  ลดโลกร้อน
hotnews
  เทคนิคการสอน การวัดผลประเมินผล และการออกข้อสอบ
hotnews
คณะเภสัชศาสตร์จะจัดสัมมนา เรื่อง เทคนิคการสอน การวัดผลประเมินผล และการออกข้อสอบ เพื่อให้อาจารย์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการสอน การวัดผลประเมินผล และการออกข้อสอบ ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับวิทยากร ในวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2559 เวลา 14.00-17.00 น. ณ ห้องพุดซ้อน 3 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ คณะเภสัชศาสตร์ โดยเชิญวิทยากรจากคณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่
1. อาจารย์ ดร.นัฐจิรา บุศย์ดี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้
2. อาจารย์ ดร.สุนีย์ เงินยวง สาขาวิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา

กำหนดการ
13.45-14.00 น. ลงทะเบียน
14.00-14.10 น. กล่าวเปิดการสัมมนา
โดย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์: รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.สิริพร บูรพาเดชะ
14.10-16.45 น. บรรยายเรื่อง เทคนิคการสอน การวัดผลประเมินผล และการออกข้อสอบ
วิทยากรจากคณะศึกษาศาสตร์
อาจารย์ ดร.นัฐจิรา บุศย์ดี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้
อาจารย์ ดร.สุนีย์ เงินยวง สาขาวิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา ภาควิชาพื้นฐานและ
การพัฒนาการศึกษา
16.45-17.00 น. ซักถามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างวิทยากรกับอาจารย์ผู้เข้าร่วมอบรม/สัมมนา


Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play