ขอเชิญร่วมสวดมนต์และเสวนาธรรม..
hotnews
  เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ (IRTC)
hotnews
เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ (IRTC)

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP)
ชั้น 2 อาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี (อาคาร 40 ปี)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-942088-91 ต่อ 309
โทรสาร 053-942088-91 ต่อ 413
E-mail: irtc@step.cmu.ac.th
   เอกสารประกอบ ::    NSP_IRTCboucher20160216.pdf
  เชิญชวนเข้าร่วมการอบรม Palliative Care for Pharmacists 14-15 มนีาคม 2559
hotnews
เชิญชวนเข้าร่วมการอบรม Palliative Care for Pharmacists 14-15 มนีาคม 2559 ณ หอ้งประชมุชนั้ 15 ตึกสจุณิโณ คณะแพทยศาสตร์มหาวทิยาลัยเชียงใหม่
   เอกสารประกอบ ::    times_pp.pdf
register_ppc.pdf
  การบริบาลเภสัชกรรมสำหรับผู้สูงอายุฯ ครั้งที่ 2
hotnews
  กิจกรรมพบนักวิจัย 59
hotnews
รายละเอียดดังแนบ
   เอกสารประกอบ ::    Elsevier.pdf
  ปรับปรุงพื้นที่ห้องปฏิบัติการและวิจัยด้านเภสัชเคมี
hotnews
  ยินดีต้อนรับผู้บริหารจาก Faculty of Pharmacy, University of Health Sciences (UHS), Laos P.D.R.
hotnews
  ?สรรสร้างเอกลักษณ์สปาไทยล้านนา ด้วยผลไม้ตามฤดูกาล?
hotnews
  Excellent Pharmacy Practice in Cardiovascular Diseases Short Course Training Program in Pharmaceutical Care for Cardiovascular Diseases
hotnews
โครงการร่วมระหว่างภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และภาควิชาอายุรศาสตร์ หน่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระหว่างวันที่ 15 - 19 สิงหาคม 2559 ณ
ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมดิเอมเพรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.pharmacy.cmu.ac.th/conference/?groups=3

กำหนดการดังแนบ
   เอกสารประกอบ ::    seminar_care2.pdf
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักศึกษาเด่นภาษาอังกฤษ
hotnews
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักศึกษาเด่นภาษาอังกฤษ เพื่อเข้าศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2559
   เอกสารประกอบ ::    memberEng59.pdf
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play